هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بنزوئيل پراكسيد - BENZOYL PEROXIDE

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :3122

رده بارداری : C

موارد مصرف :

بنزوئيل پراكسيد براي درمان موضـعي آكنه ولگاريس خفيف تا متوسط و همچنين عفونـت هـاي قارچي پوست به ويژه تين Ĥ پديس به كار ميرود. در آكنـه شديد اين دارو را ميتوان به عنوان درمان كمكي همراه بـا آنتيبيوتيكهاي خوراكي و م وضعي، فـرآورده هـاي اسـيد رتينوئيك و فرآورده هاي حاوي گوگرد -اسيد ساليـسيليك به كار برد.

مكانيسم اثر :

بنزوئيل پراكسيد بـه آهـستگي اكـسيژن فعال آزاد مي كند و اثـر ضـدباكتري آن بـه همـين دليـل ميباشد. به علاوه اين دارو تاحد ي داراي اثر كراتوليتيـك است كه موجب از بين رفت ن جـوش چركـي و همچنـين خشك و پوسته پوسته شـدن پوسـت مـي شـود . بنزوئيـل پراكسيد موجب بهبـودي ضـايعات التهـاب ي و غير التهـاب ي آكنه نيز ميگردد.

فارماكوكينتيك:

دارو از پوست جذب شده و در پوست به اسيدبنزوئيك متابوليزه ميشود. در حدود 5% از داروي متابوليزه شده به طور سيستميك جذب و بدون تغييـر از راه ادرار دفع ميشود.

هشدارها :

1- در موارد التهاب حاد، آسيب ديدگي يا برهنگي پوست بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- از تماس دارو بـا چـشم هـا، د هـان و سـاير غـشا هـاي مخاطي و نواحي حساس گردن بايد اجتناب شود.

3- بنزوئيــل پراكــسيد ممكــن اســت بــه عنــوان يــك Tumor promoter عمل نمايد.

4- ايمني مصرف و كارآئي دارو در كودكـان كمتـر از 12 سال سن ثابت نشده است.

5- درصورت عدم بهبودي بثورات پوستي پـس از دومـاه، استفاده از فرآورده هاي ضدباكتري موضعي بايـد مـد نظـر قرار گيرد.

عوارض جانبي :

بنزوئيل پراكـسيد نـدرتاً ممكـن اسـت باعث درماتي ت تماسي آلرژيـك (سـوزش، خـارش، تـاول زدن، قرمزي شديد يـا تـورم پوسـت )، تحريـك دردنـاك پوست و بثورات پوستي شود، در ايـن صـورت تـا هنگـام كاهش تحريكات پوستي بايد دفعات مصرف كاهش يافتـه و يا مصرف دارو موقتاً قطع شود . در صورت مصرف بـيش از حد علايمي همچون سـوزش، خـارش، پوسـته پو سـته شدن، قرمزي يا تورم پوست ممكن است مشاهده شوند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان صـابون هـاي ساينده، طبي يا پاك كننده، سـاير فـرآورده هـاي موضـعي ضــدجوش، تركيبــات موضــعي حــاوي الكــل همچــون لوسيونهاي بعد از اصلاح، دارو هاي قابض، لوزام آرايشي و زيبايي معطر، صابو نهـا يي بـا اثـر خـشك كننـده قـوي، ايزوترتينــوئين و عوامــل پوســته ريــز موضــعي همچــون رزورســينول، گــوگرد و اسيدساليــسيليك بــا بنزوئيــل پراكسيد ميتواند موجب اثر تجمعي تحريكـي يـا خـشك كننده اين داروها شود.

نكات قابل توصيه :

1- بهنگام مصرف دارو از در معرض قرار گرفتن بـيش از حد با نور مستقيم خورشيد بايد اجتناب گردد.

2- از مصرف همزمان ساير فرآورده هـاي ضـدجوش يـا پوستهريز، بدون دستور پزشك بايد خودداري شود.

3- اين تركيب ممكن است باعث از بين رفتن رنگ مـو و يا پارچه هاي رنگي شود.

4- از مصرف هر داروي ديگر در موضـع اسـتعمال ايـن دارو از يك ساعت قبل تا يك سـاعت بعـد بايـد اجتنـاب گردد.

5- دارو بايد در محل مناسب و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

مقدار مصرف :

براي بزرگسالان و كودكان با سن 12 سال و بيشتر، روزانه 1-2 بار از ژل يـا 1-4 بـار از لوسـيون و ترجيحـاً پـس از شستــشوي پوســت بــا آب و صــابون مــصرف مــيشــود. بهتراست درمان با فرآ ورده هـاي ضـعيف تـر شـروع شـود . ضايعه معمولاً طي4-6 هفته بهبود قابل توجهي مييابد.

اشكال دارويي:

%Lotion: 10

%Gel: 5%, 10

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد