هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بنزتروپين مسیلات - BENZTROPINE MESYLATE

تعداد بازدید : 1900

مــوارد مــصرف :

بنزتــروپين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشي از دارو هـا (بغيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو بـا انـسداد نـسبي گيرنـده هـا ي سيستم كولينرژيك مركزي بـه برقـراري تبـادل فعاليـت سيستمهـا ي كولينرژيـك و دوپامينرژيـك در عقـده هـا ي بـازال كمـك مينمايـد. بعـلاوه تـا حـدودي داراي اثـرات بيحس كنندگي موضعي وضدهيستامين نيز ميباشد.

فارماكوكينتيك:

دارو از راه خوراكي به خوبي جـذب و به راحتـي وارد CNS مـي شـود. متابوليـسم دارو كبـدي است و از كليه دفع ميشود. اثر دارو 1-2 سـاعت پـس از تجويز خوراكي و چند دقيقه پس از تزريق وريدي آغـاز و تا 24 ساعت ادامه مييابد.

موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت وجود احتباس ادراري درمان نشده، گلوكوم با زاويه بسته، انسداد دستگاه گوارش و دركودكان زير 3 سال نبايد مصرف شود. هشدارها: ايـن دارو درصـورت وجـود بيمـاري قلبـي - عروقي، نارسايي كبدي يا كليـوي، يـا نـزد سـالمندان بـا احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

خـشكي دهـا ن، اخـتلالات گوارشـي، گيجي، تاري ديد، و باشيوع كمتـر احتبـاس ادرار، طـپش قلب، افزايش حساسيت، عصبي شـدن، و بـا مقـادير زيـاد توهم، تسكين، اختلالات رواني و خواب آلودگي ازعـوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

استفاده همزمان اين دارو با ساير داروهـايي كـه داراي اثـرات موسـكاريني هـستند، باعـث عوارض جانبي چون خشكي دهان، احتباس ادرار، يبوست و منگي در سالمندان ميگردد. داروهاي ضدافسردگي سه حلقــه اي و مهاركننــدههــاي آنــزيم MAO، داروهــاي ضدجنون دسته فنوتيازين، آنتي هيستامينها، آمانتـادين، ديزوپيراميد از اين جمل هاند. همچنين بنزوتروپين با ايجاد خـشكي دهـان، اثـرات نيتـراتهـاي زيرزبـاني را كـاهش ميدهـد . داروهـا مقلـد پاراسـمپاتيك اثـر بنزوتـروپين را كاهش مي دهند. بنزوتروپين جذب گوارشي كتوكونـازول را كاهش داده و اثرات گوارشي سـيزاپرايد را نيـز كـاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه:

1- از قطع ناگهاني درمان بايد اجتناب شود.

2- ايـن دارو بـر انجـام كـارهـايي كـه نيـاز بـه مهـارت وهوشياري دارند مثل رانندگي، ممكن است تاثير بگذارد.

مقــدار مــصرف:

از راه خـوراكي 0/5-1 ميلـيگـرم (معمولاً موقع خواب ) كه بـه تـدريج افـزايش يافتـه و تـا حداكثر 6 mg/day ميرسـد . مقـدار مـصرف نگهدارنـده 1-4 mg/day است كه به صـورت يـك جـا يـا منقـسم مصرف مـي شـود . از راه تزريـق عـضلاني يـا وريـدي 1-2 ميليگرم تجويز ميگردد كه درصورت بروز مجـدد علائـم تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 2 mg/2 ml

Tabelt: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد