هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بنزیل بنزوات - BENZYL BENZOATE

تعداد بازدید : 3361

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده بـراي درمـان موضـعي عفونت شپش سر و عانه و جرب يا گال به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثـر اين دارو ناشـناخته اسـت ، ولي احتمالاً به دليل اثر روي دستگاه عصبي موجب مرگ انگل ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو درصورت جذب سيـستميك متابوليزه شده و به صورت اسـيدهيپوريك از طريـق ادرار دفع ميشود.

هشدارها :

1- ازتماس دارو با چشم، بيني، د هان، غشاهاي مخاطي و زخم باز بايد جلوگيري شود.

 2- اين فرآورده نبايـد بـراي درمـان عفونـت در كودكـان استفاده شود.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو در صـورت التهـاب پوستي و حساسيت مفرط به بنزيل بنزوات نبايـد مـصرف شود.

عـوارض جـانبي:

تحريـك ملايـم پوسـتي، احـساس سوختگي بويژه در نواحي تناسلي و گه گاه بثورات ممكـن است بروز نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت نياز بايد كليه افرادي كه در تمـاس نزديـك با بيمار هستند، تحت درمان قرار گيرند.

2- فرآورده بايد بـه مـدت 24 سـاعت روي موضـع بـاقي بماند. سپس با آب گرم و صابون يا شـامپو، موضـع مـورد نظر بايد شسته شـده و بـراي شستـشوي مـو هـا از شـانه دندانه ريز استفاده كرد.

3- براي تاثير بيشتر فرآورده، بيمار بايد بـه سـاير نكـات بهداشتي توجه كند.

4- در زمــان حــضور دارو روي بــدن ، بايــد از شــيردهي اجتناب گردد.

مقدار مصرف :

درمان عفونت با شپش :

موضـع مـور دنظر بايـد بـا فرآورده آغشته شود . فرآورده بايد به مدت 24 ساعت روي موضـع بـاقي بمانـد. درصـورت عفونـت شـديد درمـان را ميتوان 2-3 بار (بدون شستشوي بدن) تكرار كرد.

درمان جرب يا گال :

تمامي بدن به جز سر و صـورت بايد با فرآورده آغشته شـود، فـرآورده بايـد بـه مـدت 24 ساعت روي موضع باقي بماند . درصـورت نيـاز مـي تـوان درمان را تا 3 روز (با فواصل 12 ساعته) و يا هـر پـنج روز يكبار تكرار نمود.

اشكال دارويي :

%Lotion: 25

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد