هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

براكتانت - BERACTANT

مهارکننده سرفه،خلط آور

تعداد بازدید :752

موارد مـصرف :

براكتانـت در درمـان و پيـشگيري از سندرم زجر (ديسترس) تنفسي ( بيماري غشاء هيـاليني)در نوزادان نارس با وزن بالاي 700 گرم كاربرد دارد.

 مكانيسم اثر :

براكتانت عصاره طبيعي ريه گاو مي باشد كه حاوي فسفوليپيدها، ليپيـدهاي خنثـي، اسـيد هـاي چـرب و دو پـروتئين سـورفكتانتي هيـدروفوبيك بـا وزن مولكولي پايين(SP-Bو SP-C)مي باشد . كولـسفريل پالميتات، پالميتيك اسيد و تري پـالميتين نيـز بمنظـور استاندارد نمودن تركيب براكتانت و شـبيه سـازي آن بـه سورفكتانت طبيعي ريه با خواص كاهش اپتيمـوم كـشش سطحي به تركيب آن افزوده شده است . به اين ترتيب اين دارو با كاهش كشش سـطحي آلوئولهـا در طـي تـنفس و جلوگيري از روي هم افتادن آنها به كاهش احتمال بروز و مرگ و مير ناشي ازسندرم زجر تنفسي و مشكلات ناشي از آن منجر مي شود.

 فارماكوكينتيك:

 خصوصيات بيـوفيزيكي دارو بـصورت موضــعي در ســطح آلوئولهــا بــروز كــرده و فاقــد جــذب سيستميك مي باشد . بهبود قابل توجـه در اكـسيژناسيون ميتواند چند دقيقه پس از تجـويز داخـل تراشـه اي دارو رخ دهد . بهبود مشخص در نسبت اكسيژن شريان آلوئولي (PaO2/P AO2)، كـسر اكـسيژن دمـي( Inspired Oxygen Fraction)و متوســط فــشار مجــاري هــوا (MAP) ميتواند براي 48-72 ساعت تداوم داشته باشد.

هشدارها:

 1- اگرچه گزارشاتي از واكنشهاي آلرژيك در دست نمـي باشد و لي خطر بالقوه واكنشهاي آلرژيك به پروتئينهـاي موجود در براكتانت را نبايد از نظر دور داشت.

 2- اندازه گيري مـنظم گازهـاي خـون شـرياني (ABG) بمنظور اجتناب از بروز هيپراكسمي و هيپركربـي توصـيه ميشود.

 3- در صورت بروز دوره هاي گذراي براديكاردي و كاهش اشباع شرياني، بايد قطع موقتي مصرف دارو در دستور كار قرار گيرد . شروع مجدد تجويز دارو پس از كنترل شـرايط پيش آمده امكان پذير است.

 عوارض جانبي :

 احتمـال بـروز تغييـرات هموديناميـك منجر به خونريزي داخل جمجمه اي و خونريزي ريـوي وجــود دارد. سپــسيس، براديكــاردي گــذرا، كــاهش2 و ريفلاكـس از لولـه اكسيژناتسيون، افزايش فـشار CO داخل تراشه اي ميتواند رخ دهد. احتمال ضعيفتر عوارض بصورت آپنه، هيپوكربي، هيپر يا هيپو تانـسيون، انقبـاض عروقي و رنگ پريدگي نيز وجود دارد.

 نكات قابل توصيه:

1- تجـويز دارو فقـط توسـط پزشـك و در مراكـز مجهـز صورت مي گيرد.

 2- دوز اوليـه دارو (4 ml/Kg) در چهـار دوز منقـسم و مساوي در عرض 48 ساعت اول تولد نوزاد تجويز ميشود.

 3- هر يك از دوزهاي چهارگانه فوق در عرض 3-2 ثانيـه از راه لوله تراشه وارد ريه ميشود.

 4- انسداد لوله تراشه توسط ترشحات خلطـي را نبايـد از نظر دور داشت.

 5- رنگ مناسب سوسپانسيون دارو سفيد مايـل بـه زرد - خاكستري تا قهوه اي روشن ميباشد (براي اطلاعات بيشتر به تك نگار پوراكتانت آلفا مراجعـه نماييد).

مقدار مصرف:

100 mg/Kg) 4 ml/Kg فسفوليپيد) طبق روش فوق، ترجيحاً در 8 ساعت اول تولد ، اين مقدار مي توانـد در 48 ساعت اول تولد با فواصل زماني حداقل 6 ساعت تا 4 بـار تكرار گردد.

 اشكال دارويي:

Vial (Intratracheal susp.): 25 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد