هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بتاکاروتن - BETACAROTENE

تعداد بازدید : 947

مـوارد مـصرف:

بتاكـاروتن بمنظـور كـاهش شـدت واكـنشهـاي حـساسيت بـه نـور در بيمـاران مبـتلا بـه پروتوپورفيري اريت روپويتيك مصرف مـي شـود . بتاكـاروتن براي پيشگيري از كمبودويتامين A ناشي از تغذيه ناكافي يا سوء جذب رودهاي مصرف ميشود. نياز به اين ويتامين ممكن است در مواردي از قبيل سوءجذب چربي (اسـهال چرب)، بيماري مزمن مجـراي صـفراوي -كبـدي، عفونـت طولاني، سندرم سوء جذب ناشي از بيكفايتي پـانكراس و كمبود شديد پروتئين افزايش يابد.

مکانیسم اثر:

 بتاكاروتن يـك كاروتنوئيـد و پـيش سـاز ويتامين A است.

 فارماكوكينتيك:

جذب بتاكاروتن به حـضور چربـي در رژيم غذايي و همچنين صفرا درمجراي روده بستگي دارد . حدود 20-60 درصد دارو در ديواره روده و مقـداركمي از آن نيز در كبد متابوليزه ميشـود . ايـن دارو عمـدتاً از راه مدفوع دفع ميگردد.

 عوارض جانبي :

 شـل شـدن مـدفوع و زردرنـگ شـدن پوست از عوارض جانبي دارو است.

 نكات قابل توصيه:

 1- دارو ترجيحاً بايد همراه با غذا مصرف شود.

 2- معمولاً 2-6 هفتـه درمـان بـا بتاكـاروتن لازم اسـت تاحداكثر زماني كه بيمار ميتواند در معرض نور خورشـيد قرارگيرد، مشخص گردد.

 3- حساسيت به دارو بايد مدنظر قرارگيرد. وريدي ميشود.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: در پيشگيري از كمبود ويتامين A، مقـدار 6-15 mg/day و در واكنش هاي حساسيت به نور مقدار 30-300 mg/day مصرف ميشود. كودكان: در پيـشگيري ا ز كمبـود ويتـامين A، مقـدار 3-6 mg/day و در واكنش هاي حساسيت به نـور مقـدار 30-150 mg/day مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Capsule: 15 mg, 25 mg, 30 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد