هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بتامتازون - BETAMETHASONE

تعداد بازدید : 1910

رده بارداری : C

موارد مصرف :

بتامتازون بـراي درمـان جـايگزيني در نارسايي غده فـوق كليـوي اسـتفاده مـي شـود . ايـن دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك در جهت س ركوب كردن سيستم ايمني، هيپرپلازي مادرزادي غــده فــوق كليــوي و تحريــك بلــوغ ريــوي جنــين در زايمانهاي زودرس و ادم مغزي نيز موثراست.

مكانيسم اثر :

اين دارو با اتصال به گيرنده هاي خـود در سيتوپلاسم وارد هسته سلولي شده و با اتصال بـه نـواحي خاصــي از DNA موجــب تحريــك رونــد رونويــسي mRNA مــيشــود. ايــن دارو بــا جلــوگيري از تجمــع سلولهاي التهابي در ناحيـه التهـاب ، مهـار فاگوسـيتوز و آزادشدن آنزيمهاي مـسئول در التهـاب ومهـار سـاخت و آزادشدن واسطه هاي شيميايي التهاب، اثرات ضد التهـاب ي خود را اعمال ميكند.

فارماكوكينتيــك:

بتامتــازون ســريعاً و بــه خــوبي از دستگاه گوارش و محل تزريق جـذب مـي شـود . بـه طـور عمـده در كبـد و مقـاديري نيـز در كليـه و بافـتهـا بـه متابوليتهاي غيرفعال تبديل ميشود.

موارد منع مصرف :

1- تزريـق داخـل مفـصلي ايـن دارو در مـواردي ماننـد جراحــي ترميمــي مفاصــل، اخــتلالات انعقــادي خــون، شكستگي داخل مفصلي، عفو نت اطراف مفصل يـا سـابقه ابتلا به آن، پوكي استخوان اطراف مفصل به دلايلي غير از آرتريت و مفصل ناپايدار نبايد تجويز شود.

2- ايـن دارو بـراي پيـشگيري از سـندرم زجـر تنفـسي نوزادان و درصورت وجود آمنيونيت، عفونت يا تب، عفونت با هرپس، عدم كفايت جفـت و پـارگي زودرس غـشا نيـز نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- استفاده طولاني مدت بتامتازون در كودكان ميتواند منجر به مهار رشد شود.

2- به دنبال مصرف اين دارو ممكـن اسـت آزمـون هـا ي بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - غـده فـوق كليوي دچار اختلال شود.

3- در افراد مسن و بـه خـصوص خـانم هـا ي يائـسه، بـا مصرف اي ن دارو ا حتمال ايجاد پوكي استخوان و فشارخون بالا، افزايش مييابد.

4- درصورت نياز به جراحي و يا درمان اضطراري و نيـز مصرف دارو در بيماران ديابتي، بايد احتياط شود.

عوارض جانبي :

درمان درازمدت با بتامتازون، بيمـار را از جهت ابتلا به بيماري هاي عفوني مـستعد مـي كنـد و از طرفي علائم عفونت نيز پنهان مـي شـود . مـصرف مقـادير زياد بتامتازون ميتواند اختلالات رواني را تشديد كند . آب مرواريد، كاهش يا تاري ديد و تكرر ادرار و پرنوشي، زخـم گوارشـي، علائـم شـبه كوشـينگ، آكنـه، درد در ناحيـه سريني و افزايش فشارخون، ادم ريـوي در مـادر بـاردار و سردرد از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ريفــامپين، داروهــاي ضــد صــرع ماننــد كاربامــازپين، فنوباربيتــال، فنــيتــوئين و پريميــدون موجــب تــسريع متابوليسم بتامتازون و كاهش اثر دارو ميگردد. ايـن دارو ممكـن اسـت باعـث كـاهش اثـر داروهـاي پـائينآورنـده قندخون و يا دارو هاي كاهنده فـشارخون گـردد . مـصرف همزمان با دارو هاي NSAID خطر بروز عـوارض جـانبي وخونريزي دستگاه گوارش را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- براي بـه حـداقل رسـاندن تحريـك گوارشـي شـكل خوراكي بتامتازون بايد بعد از غذا مصرف شود.

2- از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از اسـتفاده طـولاني (بيش از 3 هفته) پرهيز شود.

3- درطول درمان، مصرف سديم بايستي محدود شـده و مصرف مكملهاي حاوي پتاسيم توصيه ميشود.

4- معاينات چشم پزشكي در طول درمان درازمدت بايد به طور مرتب انجام گيرد.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان:

به ميزان 0/5-5 mg/day و در كودكـان مبــتلا بــه عــدم كفايــت آدرنــال 17/5 mcg/kg يــا 0/5 در سه مقدار منقسم اسـتفاده مـي شـود و mcg/m2 2 2-7/5 در ساير مـوارد 60-250 mcg/kg يـا mcg/m در سه يا چهارمقدار منقسم استفاده ميشود.

تزريقي بزرگسالان:

به صـورت تزريـق داخـل مفـصلي، داخـل ضايعه يا تزريـق در بافـت نـرم حـداكثر تـا 9 ميلـي گـرم بتامتازون (12 ميليگـرم بتامتـازون دي سـديم فـسفات ) مصرف ميشود. در صورت نياز اين مقدار تكرار ميشود. از راه عضلاني يا انفوزيون آهسته داخـل وريـدي نيـز 4-20 ميليگرم كه در 24 ساعت ميتوان اين مقدار را حداكثر 4 بار تكرار نمود، مصرف ميشود. در بزرگسالان مقدار 1/5-12 ميليگرم از شـكل طـولاني اثر دارو (LA) داخل مفصل تزريق ميشود كه درصـورت نياز ميتوان آن را تكرار كرد . داخل پوسـت يـا ضـايعه بـه 1/2 تاحداكثر 6 ميليگرم كه هـر هفتـه 2 مقدار mcg/m ميتواند تكرار شـود تجـويز مـي شـود . بـه صـورت داخـل عضلاني مقدار 0/5-9 mg/day ميتواند اسـتفاده شـود . در خانم هاي باردار، 12 ميليگرم بـصورت تزريـق داخـل عضلاني در هر 24 ساعت و تا 2 بار تجويز ميشود.

كودكان:

به صورت تزريق داخـل وريـدي آهـسته و بـه ميزان يك ميليگرم در كودكان يك ساله و پائينتر و تا 2 ميليگرم در سنين 1-5 سـال و 4 ميلـي گـرم در سـنين 6-12 سال تجويز ميشود.

اشكال دارويي :

(Tablet: 0.5 mg (as Disodium Phosphate

Injection: 4 mg/ml

(Injection: (Betamethasone LA

+ Betamethasone Acetate 3mg]

(Betamethasone(as disodium phosphate

3 mg]/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد