هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بتامتازون موضعی - BETAMETHASONE TOPICAL

تعداد بازدید : 1507

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

بتامتــازون بــراي درمــان علامتــي اختلالات آلرژيك و يا التهابي شديد پوست نظير اگزما كه به ساير كورتيكواستروئيدهاي ضعيف تر پاسخ نمـي دهنـد، انوع درماتيت، نيش حشرات و پسوريازيس به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا عبـور از غـشاء سـلولي بـه گيرندههاي اختصاصي خود در سيتوپلاسم متصل شـده و كمپكس دارو – گيرنده وارد هسته سلول مـي شـود . ايـن كمپلكس با اتصال بـه نـواحي خاصـي از DNA، موجـب تحريـك رونـد رونويـسيmRNA و بـدنبال آن سـاخت آنزيمهاي مهاري ميگردد كه گمان ميرود مسئول ايجاد اثرات مهاري ضدالتهابي ميباشند.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم كورتيكواستروئيد ها، عمدتاً درخود پوست صورت ميگيرد، ولـي متابوليـسم پوسـتي اين دارو نسبت به سـاير كورتيكواسـتروئيد هـاي موضـعي كمتر ميباشد. بـه همـين دليـل تجـويز مكـرر آن باعـث تجمع دارو در پوست شده و ميتوانـد بـه طـولاني شـد ن مــدت اثــر، تــشديد عــوارض جــانبي و افــزايش جــذب سيستميك دارو منجر شود . دارو داراي متابوليسم كبـدي نيز ميباشد.

موارد منع مصرف :

1- اين دارو در ضايعات پوستي درمان نـشده باكتريـايي، قارچي يا ويروسي، بيماري روزاسه (آكنه روزانه ) و التهاب پوستي پري اورال، حالات التهابي زخـم دار يـا خـارش دار نبايد مصرف شـود . تجـويز ايـن دارو بـراي درمـان آكنـه ولگاريس توصيه ن ميشود (بخصوص كورتيكواستروئيد هاي قوي منع مصرف دارند).

2- كورتيكواستروئيدهاي قوي در كودكان زير يـك سـال منع مصرف دارند.

هشدارها :

1- مصرف اين دارو بر روي پوست كودكان با يد با احتياط فراوان صورت گيرد.

2- به دنبال مصرف ايـن دارو ممكـن اسـت آزمـون هـاي بررسي عملكرد محـور هيپوتـالاموس – هيپـوفيز – غـده فوق كليوي دچار اختلال شود.

3- مصرف مقادير بيش از 100 گرم در هفتـه از فـرآور ده 0/1% احتمالاً با تضعيف غده آدرنال همراه ميباشد.

4- بـــراي بـــه حـــداقل رســـاندن عـــوارض جـــانبي كورتيكواستروئيدهاي موضعي، لازم است كه دارو بصورت يك لايه نازك و فقط در نواحي موردنياز تا دو بـار در روز استعمال شود.

5- ازمصرف طولاني مدت فـرآورده روي پوسـت صـورت بايد اجتناب گردد.

عوارض جانبي :

به دليل كم بودن متابوليسم بتامتازون در پوست، امكان جذب سيستميك آن زياد ميباشد و لذا بروز عوارضي نظير سندرم كوشـينگ، افـزايش قنـدخون، وجــود قنــد در ادرار و در درازمــدت تــضعيف محــور هيپوتـالاموس - هيپـوفيز - غـده فـوق كليـوي محتمـل ميباشد.

نكات قابل توصيه :

1- از به كار بردن پوشش و يا پانسمان روي ناحيه تحـت درمان با بتامتازون بايد خودداري شود.

2- درصورتي كه با گذشت دوهفته عارضـه اي كـه بـراي آن بتامتازون تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يـا بدترشـد، حتماً بايد به پزشك اطلاع داده شود.

3- قبــل از شــيردهي از اســتعمال ايــن دارو روي بافــت پستان بايد خودداري شود.

4- ازمصرف دارو در اطراف چشمها بايد اجتناب شود.

5- شكل لوسيون دارو قبل از مصرف بايـد بخـوبي تكـان داده شود.

مقدار مـصرف :

در بزرگـسالان 1-2 بـار در روز و در كودكان تنها يكبار در روز استفاده ميشود.

اشكال دارويي :

%Lotion (As Valerate): 0.1

%Cream (As Valerate): 0.1

%Ointment (As Valerate): 0.1

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد