هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بيپريدين - BIPERIDEN

تعداد بازدید : 1502

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف :

بيپريــدين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشـي از دارو هـا (غيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو بـا انـسداد نـسبي گيرنـده هـا ي سيستم كولينرژيك مركزي بـه برقـراري تبـادل فعاليـت سيستمهـا ي كولينرژيـك و دوپامينرژيـك در عقـده هـاي بازال كمك مـي نمايـد . بعـلاوه تـا حـدودي داراي اثـرات بيحس كنندگي موضعي و ضدهيـستامين نيـز مـي باشـد . همچنين ممكن اسـت اثـر مختـصري برسيـستم قلبـي - عروقي و تنفسي نيز داشته باشد.

فارماكوكينتيــك:

دارو از راه خـوراكي كـاملاًجـذب و دركبد متابوليزه شده و توسط كليهها دفع مـي گـردد . اثـر دارو 10-30 دقيقه پس از تجويز عضلاني آغاز ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت وجود احتباس ادراري درمان نشده، گلوكوم با زاويه بسته، انسداد دستگاه گوارش و دركودكان زير 3 سال نبايد مصرف شود.

هشدارها:

ايـن دارو درصـورت وجـود بيمـاري قلبـي - عروقي، نارسايي كبدي يا كليوي، گلوكوم، انـسداد روده و احتباس ادراري يا نزد سالمندان با احتياط فراوان مـصرف شود.

عوارض جانبي :

خـشكي دهـا ن، اخـتلالات گوارشـي، گيجي، تاري ديـد، احتبـاس ادرار، طـپش قلـب، افـزايش حـساسيت، عـصبي شـدن، تـوهم، خـوابآلـودگي، افـت فشارخون (باشكل تزريقي) ازعوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

استفاده همزمان اين دارو با ساير داروهـايي كـه داراي اثـرات موسـكاريني هـستند، باعـث عوارض جانبي چون خشكي دهان، احتباس ادرار، يبوست و منگي در سالمندان ميگردد. داروهاي ضدافسردگي سه حلقــهاي و مهاركننــدههــاي آنــزيم MAO، داروهــاي ضدجنون دسته فنوتيازين، آنتي هيستامينها، آمانتـادين، ديسوپراميد از اين جملهاند. بيپريـدين بـا ايجـاد خـشكي دهـان، اثـرات نيتـراتهـاي زيرزبـاني را كـاهش ميدهـد. داروهــاي پاراســمپاتوميمتيك اثــر بيپريــدين را كــاهش ميدهند. بيپريدين جذب گوارشي كتوكونـازول را كـاهش داده و اثرات گوارشي سيزاپرايد را نيز خنثي ميكند.

نكات قابل توصيه:

1- از قطع ناگهاني درمان بايد پرهيز شود.

2- دارو ميتواند برانجام كار هايي همچـون راننـدگي كـه نياز به مهارت دارند، تاثير بگذارد. 

3- از مصرف همزمان دارو با الكل يـا سـاير مـضعف هـا ي CNS بايد اجتناب گردد.

مقدار مصرف :

از راه خوراكي بيپريدين هيدروكلرايـد به مقدار 1 ميليگرم دوبار در روز آغاز ميشود و به تدريج به 2 ميليگرم سـه بـار در روز افـزايش مـي يابـد . مقـدار مــصرف نگهدارنــده 3-12 mg/day درمقــادير منقــسم است. درسالمندان ترجيحاً بايد حداقل مقدار دارو تجـويز شـود. از راه تزريـق عـضلاني يـا تزريـق آهـسته وريـدي، بيپريدين لاكتات، 2/5-5 ميلـي گـرم هـر نـيم سـاعت تـا حداكثر 4 بار در ر وز تجويز ميشود. در سالمندان ترجيحاً حداقل مقدار دارو بايد تجويز شود.

اشكال دارويي :

(Injection: 5 mg/ml (as Biperiden Lactate

(Tablet: 2 mg (as Biperiden HCl

Extended Release Tablet: 4 mg (as

(Biperiden HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد