هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بلئومايسين - BLEOMYCIN

استخوان ساز

تعداد بازدید :725

مــوارد مــصرف :

بلئومايــسين در درمــان ســرطان سلولهاي سنگفرشي سر و گردن، گلو، سرويكس، پوست، كليه، مهبل و بيضه مصرف مي شـود . ايـن دارو همچنـين ممكن است در افوزيون هاي بدخيم پريتونـال و پلـورال و در درمان لنفوم هوچكيني و غيرهوچكيني موثر باشد.

مكانيسم اثر :

بلئومايسين يك آنتي بيوتيك است كه اثر خود را هم روي سلولهاي قابل تقسيم و هم سلولهـايي كه در حال رشد نيستند مي گذارد. مكانيسم احتمـالي آن تداخل در فـاز G2 تقـسيم سـلولي و جلـوگيري از رشـد سلول سرطاني است.

 فارماكوكينتيك:

بعد از تزريق عضلاني و داخل صفاقي بخوبي جذب ميگردد. بنظر ميرسـد كـه در كبـد وكليـه متابوليزه ميشود و از طريق كليه دفع ميگردد.

 عـوارض جـانبي :

 ايديوسـنكرازي و سـميت ريـوي بـا مصرف طولاني مدت بلئومايسين بروز ميكنـد . مهمتـرين عارضه، ايجاد سـوختگي و زخـم در محـل تزريـق اسـت . سندرم رينود نيز در بعضي موارد ديده مـي شـود . ممكـن است ريزش مو و تب و لرز نيز در بيمار تحت درمان ديده شود.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف توام با سيس پلاتين باعث تــاخير در دفــع بلئومايــسين مــيگــردد و ســميت آن را افـزايش مـيدهـد. مـصرف وينكريـستين قبـل از تجـويز بلئومايــسين باعــث حــساس شــدن بافــت ســرطاني بــه بلئومايسين ميگردد.

 نكات قابل توصيه:

1- محلول بلئومايسين استريل را ميتوان توسـط محلـول دكستروز و يا كلرورسديم رقيق و سپس مصرف نمود.

 2- بدليل احتمال بروز ايديوسنكرازي، بيمار بايد 4ساعت قبل از مصرف دارو توسط يك واحد از بلئومايسين تـست گردد.

 3- جهت جلـوگيري از تـب و لـرز ناشـي از آنافيلاكـسي ميتـــوان از داروهـــاي اســـتروئيدي، اســـتامينوفن و ديفنهيدرامين استفاده نمود.

 مقــدار مــصرف :

در بيمــاري هــوچ كين، ســرطان سـلولهـاي سنگفرشـي، لنفوسـاركوما و سـرطان بيـضه بـــصورت داخـــل عـــضلاني، وريـــدي و زيرجلـــدي 0/25-0/5USP units/kg 2 10-20ويا USP units/m سطح بدن يك و يا دوبار در هفته و يا بـصورت انفوزيـون 0/25 2 15 و يـا 2 U/ m داخل وريدي بطور مداوم U/ m ســطح بــدن در يــك روز بــه مــدت 4 تــا 5 روز تجــويز ميگردد. درسرطان سلولهاي سنگفرشي سر و گـردن و همچنـين در ســرطان رحــم از راه انفوزيــون در شــريان موضــعي 30-60 U/day در مدت 1-24 ساعت مصرف ميگـردد . در افوزيون ناشي از تومور هاي بدخ يم 15-120 واحـد در 100 ميلي ليتر محلول تزريقـي كلرورسـديم قطـره قطـره داخل جنب تزريق و پس از 24 ساعت خارج ميگردد. به عنوان مقدار مصرف نگهدارنـده در بيمـاري هـوچكين، بصورت داخل عضلاني و يا وريدي يك واحـد در روز و يـا 5 واحد در هفته مصرف ميشود. در درمان زگيل معمولي اين دارو بصورت داخل ضايعه به مقدار 0/2-0/8 واحد (بسته به اندازه ضايعه ) يك و يـا دو بار در فواصل 2-4 هفتهاي تـا حـداكثر مقـدار مـصرف 2 واحد مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

(Injection: 15 U )as Sulfate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد