هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوتولينيوم آ توکسين - BOTULINUM A TOXIN

تعداد بازدید : 890

موارد مصرف :

 اين دارو به صورت تزريـق موضـعي در درمان بلفارواسپاسم (اسپاسـم عـضلة حلقـوي پلـك هـاي چشم) و استرابيسموس (لوچي) به كار ميرود.

 مكانيـسم اثـر:

 سـموم بوتولينـوم بـا مهـار آزادسـازي (وابسته به يـون كلـسيم ) اسـتيل كـولين در پايانـه هـاي اعصاب حركتي منجر به كاهش پتانسيل صفحة حركتي و متعاقباً فلج عضله مورد نظر مي شوند. ايـن فلـج تـا زمـان تشكيل پايانه هاي جديد عصبي (معمولاً 2 تا 4 ماه ) ادامه مييابد.

 موارد منـع مـصرف :

سـم بوتولينـوم در اخـتلالات ژنراليزه فعاليت عضلاني نظير مي استنيگـراو و همچنـين در بارداري و شيردهي نبايد تجويز شود.

 هشدارها:

1- مــشابه ســاير محــصولات بيولوژيــك، خطــر ايجــاد آنافيلاكسي بايد مد نظر باشد.

 2- وقتي كه دارو به عضلات اطراف چشم تزريق مي شود، كاهش تعداد پلك زدن چشم مي توانـد منجـر بـه آسـيب قرنيه، اثر دائم اپي تليالي و زخم قرنيه شود . لذا حساسيت قرنيه بايد به طور مـنظم در افـرادي كـه دارو را دريافـت نمودهاند، بررسي شود و از تزريق دارو بـه داخـل منـاطق پايينتر پلك خودداري شود و هر گونه مشكل اپي تليـالي بايد درمان شود.

 3- بعد از دارو درماني، فعاليت هاي بيمار باي د به آهستگي افزايش ياب د و قبل از انجام هر گونه فعاليت ورزشي بايد با پزشك مشورت شود.

 عوارض جانبي :

درمان با سم بوتولينوم نـوع A ممكـن است باعث توليد آنتي بادي بر عليه سم شود . ايـن مـسئله ممكن است منجر به كاهش اثربخشي ادامه درمـان شـود . بنابراين براي جلوگيري از اين مسئله، دارو باي د در ح داقل مقدار تجويز شود و در هر صورت در هر ماه كمتر از 200 واحد از دارو تجويز گردد. خـشكي چـشم و عـدم توانـايي بـستن كامـل پلـك، تغييـر رنـگ آبـي يـا بـنفش پلـك، حـــــساسيت چـــــشم بـــــه نـــــور و پتـــــوزيس و Vertical deviation از عوارض جانبي دارو هستند. تداخلهاي دارويي : از لحاظ تئوري اثر سم بوتولينوم ممكن است توسط آمينوگليكوزيدها يا اسپكتينومايـسين تشديد گردد.

 نكات قابل توصيه:

1- بيمار بايد از عوارض جانبي دارو مطلع شود.

 2- بيمـار بعـد از درمـان بايـد فعاليـتهـاي خـود را بـه آهستگي افزايش داده و قبل از انجام برنامه هـاي ورزشـي، مراتب را با پزشك در ميان بگذارد.

 مقــدار مــصرف :

مقــدار تجمعــي دارو در درمــان بلفارواسپاسم و استرابيسموس نباي د از 200 واحد در يـك دورةيك ماهه بيشتر باشد.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد