هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

برن - BRAN

تعداد بازدید : 549

موارد مصرف :

برن در اختلالات دستگاه گوارش نظير يبوست، بيماري هاي ديورتيكـولار روده بـزرگ و سـندرم روده تحريك پذير بكار ميرود. ملينهـا ي حجـيم كننـده مدفوع براي پيشگيري از يبوست بيمـاراني كـه در حـين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشـند ماننـد بيمـار اني كـه زخــم بــرش فــرج (episiotomy (دارنــد، هموروئيــد ترومبوزه دردناك، شقاق يا آبسه پر ينهاي، فتـق ديـافراگم وتنگي آنوركتال مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

برن احتمالاً از طريق جـذب و نگهـداري آب باعث افزايش حجم و رطوبت مـدفوع شـده و موجـب افزايش حركات پريستالتيك و درنتيجه ك وتاه شد ن زمـان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع ميگردد.

اجزاء فرآورده :

پودر بـرن از پوسـته خـارجي گنـدم تهيه شده است.

مواد موثره :

پلـي سـاكاريد هـا (سـلولز، همـي سـلولز و پكتين)، پروتئين، چربي و املاح.

موارد منع مصرف :

اين فرآورده مانند ساير دارو هـا ي ملين در آپان ديسيت و يا نشانه هاي آن، خـونريزي ركتـوم با علت نامشخص، نارسايي احتقاني قلـب، انـسداد روده و در صورت وجود اشكال در بلع نبايد مصرف شود. هشدارها ملينها در كودكان تا سن 6 سال به جز با دستور پزشـك نبايد مصرف شوند . از آنجاكه اين كودكان قادر به توضـيح علائم بيمار ي خود نيستند تـشخيص دقيـق بيمـاري بـر مصرف اين داروها ارجحيت دارد. پودر برن بايد با مقادير زيـاد مايعـات مـصرف شـود . زيـرا درصورت عدم مصرف كافي مايعات احتمال بـروز انـسداد مري و تراكم مدفوع در روده وجود دارد.

عوارض جانبي :

در شروع درمان ممكن است سـنگيني و نفخ موقتي در بيماران ايجاد گردد كه بـا ادامـه درمـان برطرف ميشود. مصرف مقادير زيـاد از پـودر بـرن، باعـث انسداد روده و مري (معمولاً به دليل مصرف كـم مايعـات ) ميگردد. همچنين واكنش هـا ي آلرژيـك بـا مـصرف دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : پودر بـرن باعـث كـاهش جـذب برخي از مواد معدني (نظيركلسيم، منيزيم، مـس و روي )، ويتامين B12 ،گليكوزيد هاي قلبي و مـشتقات كومـاريني ميگردد.

نكات قابل توصيه:

1 -مصرف حداقل 8-6 ليوان آب در روز براي كمك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاهش آب بـدن بيمـار ضروري است.

2 -مصرف طولاني مدت اين دارو ها كه به صورت عـادت در آمده باشد ممكن است باعث وابسته شدن كار روده هـا به اين داروها شود.

3 -داروهاي ملين نبايـد بيـشتر از يـك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابـت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف گردد.

4 -از مصرف دارو هاي ملين تا دو ساعت بعـد از مـصرف ساير داروها خودداري شود.

مقدار مـصرف :

روزانـه 3-2 بـار، يـك يـا دو قاشـق غذاخوري همراه با يك ليوان آب ميـوه، شـير و يـا سـاير نوشيدنيها ، 30-15 دقيقه قبل از غذامصرف شود.

اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد