هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

برتیلیوم توسیلات - BRETYLIUM TOSILATE

تعداد بازدید : 1354

موارد مصرف :

اين دارو در درمان آريتميهاي بطنـي كه به ساير درمانها مقاوم هستند، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

بـه نظـر مـي رسـد كـه ايـن دارو سـبب فرونشاندن سريع فيبريلاسيون بطني ميشود كه ناشي از تاثير مستقيم آن بر روي غشاء سلول ميوكارد است . علاوه براين، تخليه نـوراپي نفـرين در انتهـاي اعـصاب محيطـي آدرنرژيــك و ســپس انــسداد آدرنرژيــك و جلــوگيري از آزادشــدن نــوراپينفــرين در پاســخ بــه تحريــك عــصب سمپاتيك نيز ايجاد مي گردد. ظـاهراً جلـوگيري بيـشتر از آزادشدن نوراپي نفرين به فرونشاندن تـاكي كـاردي بطنـي كمك مينمايد.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم اين دارو ناچيز است . نيمه عمر د ارو بطور متوسط 10 سـاعت (4-17 سـاعت ) اسـت كه در عيب كار كليه به 31/5 ساعت مي رسد. اثر اين دارو از راه تزريق وريدي در فيبريلاسيون بطني پـس از 5-10 دقيقه و در تاكي كـاردي بطنـي پـس از 20-120 دقيقـه شــروع مــي گــردد. از راه تزريــق عــضلاني، اثــر دارو در فيبريلاســـيون بطنـــي پـــس ا ز 20-60 دقيقـــه و در تاكيكاردي بطني پس از 20-120 دقيقه شروع ميشـود . طول اثر دارو 6-24 ساعت ودفع آن كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد زير اين دارو بايد بـا احتيـاط فـراوان صـورت شود تنگي آئورت، زيادي فشارخو ن ريوي، كاهش برون ده قلب، عيب كار كليه.

2- برتيليوم هميشه قبل از تزريق وريدي رقيق مـي شـود ، مگر در فيبريلاسيون بطني خطرناك كه بايد بدون رقيـق شدن و با حداكثر سرعت ممكن تزريق شود.

3- برتيليوم فقط در درمان كوتـاه مـدت بـه كـار مـي رود وبايد پس از 3-5 روز با كاهش تدريجي، م صرف آن قطـع شــده و در صــورت لــزوم درمــان بــا داروي ضــدآريتمي خوراكي ادامه يابد.

4- ميزان مـصرف دارو از راه تزريـق عـضلاني حـداكثر 5 ميليليتر بصورت رقيق شده در هر محل تزريق ميباشـد . به منظور پيشگيري از تخريب بافت، محل تزريق هـر بـار بايد تعويض شود.

5- تحمل به اثر كاهنده فشار خون معمولاً پس از چندروز ايجاد ميشود. طي اين مدت، بيمار بايد به پشت خوابيده و فشارخون او بدقت كنترل شود.

6- انفوزيون سريع ممكن اسـت سـبب تهـوع و اسـتفراغ شده و در بيماران با سـن بـيش از 65 سـال، خطـر بـروز كاهش فشارخون ارتواستاتيك وجود دارد.

عوارض جانبي :

كاهش فـشارخون، تهـوع و اسـتفراغ و نكروز بافت (پس از تزريـق عـضلاني ) بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهاي ضـدآريتمي سـبب افـزايش ضـعف عـضله قلـب ميشود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيد هـاي قلبـي توصيه نميشود، زيرا تخليه ابتدايي نوراپي نفـرين ممكـن است سبب افزايش سميت ديژيتال شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در فيبريلاسـيون يـا تـاكي كـاردي بطنـي (ناپايدار از نظر هموديناميكي ) براي درمـان فـوري، از راه وريدي 5 mg/kg بدون رقيـق شـدن تزريـق مـي شـود . درصـورت تـداوم آريتمـي، مقدارمـصرف تـا 10 mg/kg افزايش يا فته و در صورت نياز، مصرف دارو تكرار مي گردد. براي درمان مداوم، از راه انفوزيون وريدي، 1-2 mg/min از محلول رقيق شـده مـصرف مـي شـود . بطـور متنـاوب، محلول رقيق شده بـا مقـدار 5-10 mg/kg طـي مـدت بيش از 8 دقيقـه هـر 6 سـاعت نيـز انفوزيـون مـي شـود . درســاير آريتمــيهــاي بطنــي، مقــدار 5-10 mg/kg از محلول رقيق شده طي مدت بـيش از 8 دقيقـه انقوريـون ميگردد. درصورت تداوم آريتمي، مقدارمـصرف هـر 1-2 ساعت تكرار شده و پس از آن، هر 6 ساعت همين مقـدار به عنوان نگهدارنده تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

,Injection: 100 mg/2ml, 500 mg/10 mg

100 mg/20 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد