هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بریمونیدین - BRIMONIDINE TARTRATE

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :1030

موارد مصرف:

اين فرآورده به تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك براي درمان افـزايش فشار داخـل كـره چـشم در مـوارد افـزايش فـشار خـون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز در بيمـاراني كـه بـه داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك پاسخ نمي دهنـد يـا مصرف اين داروها براي آنها ممنوع است، بكار ميرود.

 مكانيسم اثـر :

 ايـن دارو آگونيـست نـسبتاً اختـصاصي گيرندههاي آلفا دو آدرنرژيك ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

 بعد از مصرف موضعي ، مقدار ي جذب سيستميك دارد . نيمه عمر داروي جـذب شـده تقريبـاً 3 ساعت اسـت . متابوليـسم دارو كبـدي و دفـع آن كليـوي ميباشد.

 موارد منع مصرف :

 درصورت حساسيت به هريـك از اجزاء فرآورده، بيماري هاي شديد قلبـي عروقـي، مـصرف داروهاي مونوآمين اكسيداز (همزمان و تـا 14 روز بعـد از قطع دارو) اين دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- بــه دليــل احتمــال كــاهش تــاثير دارو در بعــضي بيماران، فشار داخل چشم بايد به طور مرتب كنترل شود.

 2- ماده محافظ در اين فـرآورده (بنزالكونيـوم كلرايـد)ممكن است جذب لنز تماسي نرم شود، لـذا بايـد حـداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسـي نـرم در چـشم قرار داده شود.

 3- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مـصرف شود بيماريهاي قلبي و عروقي، عـدم كفايـت عـروق مغـز يـا عروق كرونر، سندروم رينـود، افـت فـشارخون وضـعيتي، افسردگي، نارسايي كبدي يا كليوي، بارداري يا شيردهي.

عوارض جانبي :

 واكنش هاي آلرژيك، سـردرد، پرخـوني چشم و فوليكول هـاي ملتحمـه، سـوزش، خـارش، اشـك ريزش، خوابآلودگي و خستگي و خشكي دهان از عوارض جانبي شايع دارو ميباشد.

 تداخلهاي دارويي :

اين دارو نبايد همزمان يا تـا 14 روز بعد از قطـع مـصرف دارو هـاي مهاركننـده مونـوآمين اكـسيداز مـصرف گــردد. مـصرف همزمــان ايـن دارو بــا داروهـاي آنتاگونيـست بتـا و سـاير داروي قلبـي-عروقـي ممكن است باعث افت فشارخون و كـاهش ضـربان قلـب شود. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مضعف سيستم عصبي مركـزي موجـب تـشديد ضـعف CNS مـي شـود . مصرف همزمان اين دارو با ضدافسردگي هاي سه حلقـه اي (به دليل احتمال كاهش تاثير بريمونيدين ) با يد با احتياط انجام شود.

 نكات قابل توصيه :

به دليل عارضـه خـواب آلـودگي و خستگي، در بيماراني كه داراي مشاغل پر خطـر هـستند ، بايد با احتياط به كار رود.

 مقدار مصر ف:

يك قطره 2 بار در روز (هر 12 ساعت يك قطره) داخل چشم ريخته شود.

 اشكال دارويي :

%Ophthalmic Drops: 0.2

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد