هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

برینزولامید - BRINZOLAMIDE

تعداد بازدید : 962

موارد مصرف :

 اين فرآورده بـه تنهـايي يـا همـراه بـا داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيـك در درمـان افـزايش فشار داخل چشمي در موارد افزايش فشارخون چشمي يا درمان گلوكوم با زاويه باز د ر بيمـاراني كـه بـه درمـان بـا داروهاي مسدد گيرنده بتـا آدرنرژيـك بـه تنهـايي پاسـخ نميدهند، مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو با مهار آنزيم كربنيك انيدراز II در چشم باعث كاهش ترشح مايع زلاليه و كـاهش فـشار داخل چشم ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو درصـورت مـصرف موضـعي جذب سيستميك دارد . نيمه عمـر دارو 111 روز اسـت و دفع آن عمدتاً كليوي است.

 موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت حـساسيت بـه يكي از اجزاء فرآورده و نارسايي شديد كليـوي (كليـرانس كــراتينين كمتــر از 30 ميلــيليتــر در دقيقــه)، اســيدوز هيپركلرميك و شيردهي نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- ايـن دارو در صـورت نارسـايي كليـوي و كبـدي و بارداري بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- چنانچـه عـوارض موضـعي چـشمي مثـل التهـاب ملتحمه و واكنش هاي پلك مشاهده شد، مصرف دارو بايد قطع شود و قبل از شروع مصرف دارو، بيمار بايـد مجـددا ارزيابي شود.

 تداخلهاي دارويي :

 همزمـان بـا دارو هـاي خـوراكي مهاركننده كربنيك انيدراز و مقادير زيـاد ساليـسيلات هـا نبايد مصرف شود.

 عوارض جانبي :

تاري موقتي ديد بعـد از مـصرف دارو، احساس طعم غير معمول، سوزش يا خارش، چشم خشك و التهـاب و آب ريـزش بينـي و واكـنشهـاي آلرژيـك و التهاب ملتحمه از عوارض جانبي مهم اين دارو مي باشند.

 نكات قابل توصيه:

1- احتمال ايجاد عفونـت باكتريـائي و التهـاب قرنيـه، كـاهش ديـد و آسـيب شـديد چـشمي وجـود دارد. لـذا داروهـاي چـشمي را بـا رعايـت مـسائل بهداشـتي بـراي جلوگيري از آلودگي فرآورده بايد بكار برد.

 2- ماده محافظ موجود در ايـن فـرآورده (بنزالكونيـوم كلرايد) ممكن است جذب لنز تماسي نرم شود، لـذا بايـد حداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسـي نـرم در چشم قرارداده شود.

 مقدار مصرف :

يك قطره دو بـار در روز و در صـورت نياز سه بار در روز در چشم ريخته شود.

اشكال دارويي :

%Ophthalmic Suspension: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد