هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

برم هگزين - BROMHEXINE

مهارکننده سرفه،خلط آور

تعداد بازدید :2613

موارد مصرف :

 برم هگزين به عنوان خلط آور و رقيـق كننده ترشحات موكوسي در مـواردي ماننـد التهاب نـايژه، آسم، برونشيكتازي و التهاب سينوس ها همـراه بـا تجمـع ترشحات موكوسي غليظ و چـسبنده در مجـاري تنفـسي مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو با تحريـك غـدد مخـاطي نـايژه وتغييـر تركيبـات گليكـوپروتئيني موجـود در ترشـحات، موجب كاهش چسبندگ ي و رقيق شدن ترشحات و خروج آنها ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو به خوبي از دستگاه گـوارش جذب و پس از يك ساعت، به حداكث ر غلظـت پلاسـمايي ميرسد. دارو پس از متابوليزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندك از طريق مدفوع دفع ميگردد. هشدارها: در مبتلايان به ز خمهاي گوارشي، با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 اختلالات گوارشـي از عـوارض جـانبي اين دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

 1- براي جلوگيري از عوارض گوارشـي، دارو پـس از غـذا مصرف شود.

 2- بهتر است الگزير دارو، ابتدا با آب رقيق شده و سـپس مصرف شود.

3- مصرف شـكل تزريقـي دارو در كودكـا ن كمتـر از 12 سال توصيه نميشود.

 مقدار مصرف:

خوراكي بزرگسالان: مقدار 10-20 ميلـي ليتـر الگزيـر يـا 1-2 قرص، 3-4 بار در روز، مصرف ميشود. كودكان: در كودكان كمتر از 5 سال، 4 ميليگرم قرص يا 5 ميلي ليتر الگزير، 2 بار در روز و در كودكان بـا 5-10 سال، همين مقدار 4 بار در روز مصرف ميشود. تزريقي بزرگسالان و كودكان بيش از 12 سال : روزانه بـه مقدار 8-24 ميليگرم بـه صـورت تزريـق آهـسته داخـل وريدي و يا تزريق عميق داخل عضلاني مصرف مـي شـود . همچنــين ميتــوان مقــدار 4-20 ميلــيگــرم دارو را بــه 250-500 ميلي ليتر محلول دكستروز 5% اضافه كـ رد يـا مقدار 4-40 ميلـي گـرم آن را بـه 250-500 ميلـي ليتـر محلول 0/9درصد كلرور سـديم افـزوده و آن را انفوزيـون آهسته نمود.

 اشكال دارويي :

Elixir: 4 mg/5 ml

Injection: 4 mg/2 ml

Tablet: 8 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد