هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوپي واكائين - BUPIVACAINE

تعداد بازدید : 2274

موارد مصرف :

بوپي واكائين بطـور كلـي بـراي ايجـاد بيحسي موضعي و يامنطق هاي، يا اپي دورال در ناحيه كمـر و يا خـاجي و انـسداد در ناحيـه زيرعنكبوتيـه و ازطريـق انفيلتراســيون يــا انــسداد عــصبي در دندانپزشــكي بكــار ميرود.

فارماكوكينتيك:

جـذب سيـستميك ايـن دارو كامـل است. بـه پـروتئين هـا ي پلاسـما بـه مقـدار زيـاد متـصل ميشود. متابوليسم آن عمدت اً كبـدي اسـ ت و از راه كليـه دفع ميگردد. نيمه عمر دارو در بزرگـسالان 3/5 سـاعت، سرعت شـروع اثـر متوسـط تـا آهـسته و مـدت اثـر دارو طولاني است.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، افت شديد فشارخون و شوك، عفونت در موضعي كه براي تزريق كمري در نظرگرفته شده و سپتي سمي نبايد از اين دارو براي ايجاد انـسداد در ناحيـه زيـر عنكبوتيهاي استفاده گردد.

هشدارها :

1- در كودكان و سـالخوردگان، امكـان بـروز مـسموميت سيستميك با اين دارو بيشتر است.

2- در ناراحتي هاي قلبي – عروقي بويژه انـسداد قلبـي و يا شوك و يا عفونـت و التهـاب در محـل تزر يـق بايـد بـا احتياط فراوان مصرف گردد.

3- درصورت وجود بيمـاري هـا ي CNS و يـا اخـتلالات انعقادي خون و سابقه حساسيت به دارو بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف گردد.

4- ممكن است با مصرف اين دارو با غلظت 0/25 درصد ، اعصاب بين دندهاي انسداد كامل پيدا كنند.

5- شدت انسداد حركتي، با غلظـ ت 0/5درصـد ايـن دارو براي بار اول ممكن است بيشتر از دفعات بعد باشد.

عــوارض جــانبي:

عــوارض جــانبي بطــور كلــي بــه مقدارمــصرف، غلظــت زيــاد پلاســمايي ناشــي از ورود ناخواسته دارو به رگ، كـاهش تحمـل بيمـار، ناسـازگاري فــردي يــا حــساسيت مفــرط بــستگي دارد . ضــمناًميزان عـوارض ناخواسـته بـه محـل تزريـق نيـز بـستگي دارد. واكنشهاي سيستميك ممكـن اسـت بـه سـرعت ويـا بـا تـاخير و تـا 30 دقيقـه پـس از تجـويز دارو بـروز كننـد. عوارض با شيوع كم آن عبارتند از كبـودي رنـگ پوسـت، اختلال بينائي و يا دوبيني، تـشنج، سـرگيجه، زنـگ زدن گوش، لرزش يا رعشه، عصبانيت و يا بيقراري غي رعـادي و تهوع و استفراغ.

تداخلهاي دارويي :

داروهاي مضعف CNS، ازجملـه داروهايي كه معمولاًقبل از بيهوشي و يا به عنـوان كمـك همراه با دارو هاي بيحس كننده موضعي مصرف مي شـوند ونيز سولفات منيزيم تزريقـي، اگـر همزمـان بـا دارو هـا ي بيحس كننده موضعي مصرف گردند، ممكن است موجـب تشديد تـضعيف CNS شـوند . داروهـاي مـسدود كننـده گيرنده بتا آدرنرژيك از طريق كاهش جريان خون كبـدي، سرعت متابوليسم دارو را كاهش داده و خطر مسموميت با آن را بالا ميبرند . سايمتيدين متابوليـسم ايـن دارو را بـه تاخير مي انـدازد و در نتيجـه احتمـال خطـر مـسموميت افزايش مي يابد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت حساسيت به ساير بيحس كننده ها، اين دارو بايد با احتياط و زيرنظر پزشك مصرف شود.

2- ميزان داروي تجويز شده بايد بدقت رعايت گردد.

3- بدليل طولاني بودن زمان بيحسي بايد دقت گردد كه اعضاي بيحس شده مجروح نگردند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در بيحسي دم اسبي، براي انسداد حركتي متوسط، مقدار 37/5-75 ميليگرم (15-30 ميلي ليتر) از محلول 0/25درصد مصرف ميشود كه در صورت نياز هـر سه ساعت يك بار ميتوان آن را تكرار كـرد . بـراي انـسداد حركتــي متوســط تاكامــل، مقــدار 75-150 ميلــيگــرم (15-30 ميلي ليتر) از محلول 0/5درصد كه درصورت نياز هر سه سـاعت قابـل تكـرار اسـت، مـصرف مـي شـود . در بيحسي خارج سخت شام هاي، براي انسداد حركتي جزئي تامتوسط مقدار 25-50 ميليگرم (10-20 ميلـي ليتـر ) از محلول 0/25درصد و بـراي انـسداد حركتـي متوسـط تـا كامل، مقدار 50-100 ميليگـرم (10-20 ميلـي ليتـر ) از محلول 0/5 درصد مصرف ميشود كه درصـورت نيـاز، در هر دو مورد ميتوان مقدار مصرف را هر سه سـاعت يكبـار تكرار نمود . براي انفيلتراسيون موضعي بصورت مقدارواحد تــا 175 ميلــيگــرم (70 ميلــيليتــر) ازمحلــول 0/25 درصدمصرف ميشود. براي انسداد محيطي، جهت انـسداد حركتـي متوسـط تاكامـل مقـدار 12/5-175 ميلـيگـرم (5-37/5 ميليليتر ) از محلـول 0/25 درصـد يـا 25-175 ميلـيگـرم (5-37/5 ميلـيليتـر) از محلـول 0/5 درصـد مصرف ميشود كه در صورت نياز ميتوان هر سـه سـاعت آن را تكرار نمود . حداكثر مقدارمـصرف در بزرگـسالان تـا 175 ميليگرم بـصورت مقـدار واحـد يـا 400 mg/day ميباشد. كودكان:

مصرف اين دارو در كودكان تائيد نشده است.

اشكال دارويي :

(Injection: 0.25% (10 ml, 20 ml

(Injection: 0.5% (10 ml, 20 ml

(Injection: 0.5% (spinal

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد