هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوپروپیون - BUPROPION

تعداد بازدید : 3759

رد بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان افـسردگي شـديد و حاد مصرف مي شود . اشكال پيوسته رهش دارو به عنـوان داروي كمكي در ترك سيگار مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

اگرچه مكانيسم اثـر ضـد افـسردگي دارو بخوبي شناخته شده نيست، ولي بنظر مي رسـد ايـن اثـر بواسطه اثرات نورآدرنرژيك و يا دوپامينرژيك باشـد . ايـن دارو يــك مهاركننــده ضــعيف برداشــت نــوراپي نفــرين، سروتونين و دوپامين است .

فارماكوكينتيك:

اين دارو به سرعت از مجراي گـوارش جذب مي شود . 84% از دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مييابد. بوپروپيون، به شدت متابوليزه مي شود. نيمه عمـر دارو 3-4 است . اثر دارو 1-3 هفته پس از مصرف، شـروع شده و تا 1/5 ساعت در مورد قرص هـاي معمـولي و تـا 3 ساعت در مورد قرص هاي پيوسته رهش بـاقي مـي مانـد . بيش از 60% از دارو بصورت متابوليت طـي 24 سـاعت از طريق ادرار و 10% از آن از طريق مدفوع دفع مي شود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در بيماران مبتلا به بـي اشتهايي يا سابقه ابتلاي به آن و مبتلايان بـه بوليميـا يـا سابقه ابتلاي به آن و اختلالات تشنجي نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود. تومور CNS، ضـربه بـه سـر، نقـص نورولوژيـك، سـابقه حملات تشنجي خودبخود، بيماري قلبي، نارسايي كبـد و كليه.

عوارض جانبي :

لرزش، اضطراب، سردرد شديد، بثورات جلدي، ك هير، خارش، وزوز گوش، درد شكم، بياشـتهايي ، يبوست، سـرگيجه، خـشكي دهـان، افـزايش تعريـق، بـي خوابي، درد عضلاني، تهوع و استفراغ، فارنژيـت و كـاهش وزن با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهــاي مهاركننــده آنــزيم مونوآمينواكــسيداز، م اننــد فورازوليــدون و پروكاربــازين، ممكــن احتمــال بــروز مسموميت با بوپروپيون را افزايش دهد . مـصرف همزمـان داروهاي كاهنـده آسـتانه حمـلات تـشنجي (ماننـد ضـد افسردگيهاي سه حلقهاي، كلوزاپين، كورتيكواستروئيد هـا، فلوكستين، هالوپريدول، ليتيم، ماپروتيلين، فنوتيازين هـا، تئوفيلين، تيوگزانتين ها و ترازودون ) بـا ايـن دارو ممكـن است خطر بروز حملات تشنجي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

2- قرص هاي معمولي بايد بـا فاصـله حـداقل 4 سـاعت و قرصهايي پيوسته رهش با فاصله حداقل 8 ساعت مصرف شوند.

3- از جويدن قرص هـاي پيوسـته رهـش بايـد خـودداري شود.

4- در صورت فراموش كردن يـك نوبـت مـصرف دارو، از مصرف آن نوبت بايد خودداري شود.

5- در صــورت مــصرف يــك داروي مهــار كننــده آنــزيم مونوآمينو اكسيداز، مـصرف بوپروپيـون بايـد 14 روز بعـد آغاز شود.

6- از مصرف قرص هـاي بوپروپيـون بـا نـام هـاي تجـار ي مختلف بايد خودداري شود.

7- در طول درمان بـا ايـن دارو، از مـصرف فـرآورده هـاي حاوي الكل بايد خودداري شود.

8- به دليـل احتمـال بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي و منگي، از رانندگي يا كـار بـا ماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضد افسردگي، ابتـدا 150 ميلـي گرم يكبار در روز هنگام صبح بـراي سـه روز و سـپس در صـورت تحمـل بيمـار 150 ميلـي گـرم و دو بـار در روز مصرف مي شود . در صورت عدم بهبودي پس از 7 هفتـه، مقدار مصرف را مي توان تا 200 ميلي گرم دو بـار در روز افزايش داد . براي كمك به توقف سيگ ار، ابتدا 150 ميلـي گرم يكبار در روز براي سه روز و سپس 150 ميلـي گـرم دو بار در روز از قـرص هـاي پيوسـته رهـش بـراي 7-12 هفته مصرف مي شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 75 mg, 100 mg Extended Release

 

Tablet: 150 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد