هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوسپیرون - BUSPIRONE

تعداد بازدید : 2963

رده بارداری : B

موارد مـصرف :

ايـن دارو جهـت كنتـرل اخـتلالات اضطرابي يـا تخفيـف كوتـاه مـدت علائـم اضـطراب بكـار ميرود و در مقايسه با د اروهاي ديگر اثرات خواب آلـودگي و تسكين بخشي كمتري دارد.

مكانيسم اثر:

بطور دقيق مكانيسم اثر اين دارو مشخص نشده است . ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه ايـن دارو بطـور اختصاصي اثر ضداضطراب دارد و اثـرات ضدتـشنج، شـل كننـدگي عـضلاني يـا تـسكين بخـش نداشـته و موجـب وابستگي جسماني ن ميشود. بوسپيرون تمايل زيـادي بـه گيرندههاي پيش سيناپسي و پس سيناپـسي سـروتونيني 5-HT1A دارد . اين دارو اثر آگونيـستي برگيرنـده هـاي پـيش سيناپـسي مـذكور در هـسته رافـه خلقـي داشـته وموجب مهار نورون هاي سروتونرژيك اين ناحيه ميشـود . بعلاوه، اين دارو خاصيت آگونيست نـسبي برگيرنـده هـاي پــس سيناپــسي ناحيــه قــشر مغــز و هيپوكامــپ دارد . بوسپيرون اثر آنتاگونيستي خفيفي نيز برگيرنده هاي پيش سيناپسي و پس سيناپسي دوپاميني D2 دارد. فارماكوكينتيك: اين دارو بسرعت و بطور كامـل از راه خوراكي جذب ميشود ولي بدليل اثر عبور اوليـه شـديد، فراهمي زيـ ستي آن بـه حـدود 5% مـي رسـد . غذاسـرعت جذب آن را كاهش ولـي فراهمـي زيـستي آن را افـزايش ميدهد. پيونـد پروتئينـي آن خيلـي زيـاد و حـدود 95% است. بوسپيرون به سرعت در كبد متابوليزه شده و بعضي از متابوليت هاي آن كماكان فعال هستند . نيمه عمر حذف آن حدود 2-3 ساعت است . براي دس تيابي به بيشينه اثـر باليني ممكن است تا 4 هفته زمان لازم باشد . ولي پس از يك هفته از مصرف آن، آثار باليني قابل مشاهده هـستند . بيــشينه غلظــت پلاســمايي آن 40 تــا 90 دقيقــه پــس ازمصرف خوراكي ديده مـي شـود . حـذف آن بيـشتر از راه كليه و عمدتاًبصورت متابوليت ها بوده ولي مقدا ري نيـز از راه مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- بي خطر بودن و اثربخشي اين دارو در كودكان و افراد با سن تا 18 سال ثابت نشده است.

2- در صورت عيب عملكرد كبد مصرف اين دارو بايـد بـا احتياط فراوان انجام گيرد زيرا حذف دارو از بدن كـاهش مييابد.

عوارض جانبي :

گيجي يا منگي، سرد رد، تهوع، بيقراري و عصبانيت، اغتشاش شعور، درد قفسه سينه، تپش قلـب، تب، افسردگي، سفتي عضلات، حركـات غيـرارادي بـدن، بثـورات جلـدي يـا كهيـر، گلـودرد، اسـهال، بيخـوابي و كابوسهاي شبانه از عوارض جانبي ايـن دارو هـستند . در مقادير مصرف بالاتر از 20 mg در روز احتمال بروزتـاري ديــد، تعريــق زيــاد، كــاهش تمركــز فكــر، اســهال و خوابآلودگي نسبتاًشايع هستند. تداخلهاي دارويـي : اريترومايـسين و ايتراكونـازول متابوليسم بوسپيرون را كاهش داده و اثرات آن را افزايش ميدهند. مهاركننـده هـاي مونـوآمين اكـسيداز از جملـه فورازوليدون و پركاربـازين و مـصرف مقـادير بـيش از 10 ميلـيگـرم در روز سـلژيلين موجـب افـزايش فـشارخون درافرادي ميشوند كه تحت درمان با بوسپيرون هستند.

نكات قابل توصيه :

1- از مصرف بيش از مقدار تجـويز شـده دارو خـودداري شود.

2- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، ولـي اگـر تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده و از دو برابر كردن مقدارمصرف بعدي بايد خودداري شود.

3- هنگام رانندگي يا كار بـا ماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند بايد احتياط گردد.

4- بايد توجه داشت كه براي شروع اثر ضداضطراب دارو، حداقل يك يا دوهفته زمان لازم ميباشد.

مقدار مصرف :

به عنوان ضداضـطراب در بزرگـسالان، ابتدا 5 mg دوتا سه بار در روز يا 7/5 mg دوبـار در روز تجويز ميشود و سپس تادستيابي به مقدارمـصرف مـوثر، مقدار دارو در فواصل دو تـا سـه روز يـك بـار بـه ميـزان 5 mg افزايش داده ميشـود . مقـدار مـصرف معمـول آن 20-30 mg/day و بيــشينه مقــدار مــصرف آن نيــز 60 mg/day ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد