هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوسولفان - BUSULFAN

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :895

مــوارد مــصرف :

 بوســولفان در درمــان لوســمي ميلوسـيتيك مـزمن بكـار مـيرود و در درمـان لوســمي ميلوسيتيك حاد نيز مصرف شده است.

 مكانيــسم اثــر:

بوســولفان در چرخــه ســلولي بطــور غيراختصاصي با آلكيلاسيون و اتصال بـه زنجيـره DNA باعث مهار فعاليت DNA ميشود.

فارماكوكينتيــك:

بوسـولفان بطـور كامـل از مجـراي گوارش جذب مي شود. متابوليسم آن كبدي و سريع است و پاسخ باليني دارو معمولاً 1-2 هفته بعد از شروع درمان آغاز ميشود. دفع آن كليوي و آهـسته و عمـدتاً بـصورت متابوليت است.

 هشدارها:

1-انـدازه گيـري هماتوكريـت و هموگلـوبين و شـمارش لكوسيت قبل از شـروع و درفواصـل درمـان بـدليل مهـار ديررس و شديد فعاليت مغز استخوان ناشي از بوسـولفان، بايد انجام شود.

 2- بدليل اثرات ديررس دارو، به محـض مـشاه ده اولـي ن علائم كـاهش شـديد و ناگهـاني لكوسـيت هـا (بخـصوص گرانولوسيتها)، درمان قطع و يا مقدار مصرف دارو كاهش داده شود تا از اثرات غير قابل برگشت كاهش فعاليت مغز استخوان جلوگيري شود.

 3- دارو ميتواند باعث ديـسپلازي سـلولي در بـسياري از بافتها مثل ريه، گرههاي لنفي، پـانكراس، تيروئيـد، غـده فوق كليه، كبد، مغز استخوان، مثانه، پستان و دهانه رحم شود.

 4- با بروز اولي ن علامت فيبـروز ريـوي مـصرف دارو بايـد قطع شود.

 5- مصرف بوسولفان به تن هائي منجر به مسموميت كبدي نميشود ولي مصرف آن با تيوگوانين باعـث بـروز واريـس مري و آسيب كبدي ميشود.

 عــوارض جــانبي:

 آنمــي، لكــوپني يــا عفونــت، ترومبوســـيتوپني، ديـــسپلازي ريـــه، فيبـــروز ريـــه، هيپراوريـــسمي يـــا نفروپـــاتي ناشـــي از اســـيداوريك، استئوماتيت، آمنوره و مهار تخمدان و سياه شـدن پوسـت از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو ميباشند.

 نكات قابل توصيه :

لكوپني معمولاً10- 15 رو ز پس از درمان بـروز و تعـداد گويچـه هـا ي سـفيد در روز 11-30 درمان به حداقل مي رسد. اين كاهش ممكن است تا يـك ماه پس از قطع مصرف دارو هم ادامه داشـته باشـد، ولـي معمولاً طي 12-20 هفته بهبود مييابد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان لوسمي ميلوسيتيك مزمن ابتـدا 1/8 /day يا 0/06 mg/kg/day تا زمـاني كـه mg/m2 تعداد گويچه هـا ي سـفيد كمتـر از 15000 عـدد در هـر ميليمترمكعب برسد، مصرف مي شـود . محـدوده معمـول مقدار مصرف 4-8 mg/day است ولـي ممكـن اسـت از 1-12 mg/day تغيير كند . در شمارش ما هانه زماني كه تعــداد گويچــه هــاي ســفيد بــه 50000 عــدد در هــ ر ميليمترمكعب برسد، درمان از سرگرفته مي شـود . مقـدار مصرف نگهدارنـده 1-3 mg/day اسـت . مقـدار مـصرف نگهدارنده فقط در مواردي توصيه مـي شـود كـه بهبـودي بيمار بيشتر از 3 ماه دوام نياورد. كودكــان: در لوســمي ميلوســيتيك مــزمن ابتــدا 0/06-0/12 mg/kg/day 2 1/8-4/6 /day يـــا mg/m تجويز مي شود. مقدار مصرف بايد طوري تنظيم شـود كـه تعــداد گويچــه هــاي ســفيد تاحــدود 20000 عــدد در هرميليمترمكعب خـون كـاهش يابـد و درهمـين سـطح بماند.

 اشكال دارويي:

Tablet: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد