هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

باريم سولفات - Barium sulfate

تعداد بازدید : 1225

مصرف :

 سولفات باريم به عنـوان مـاده حاجـب اشــعه X بــراي آزمايــشات پرتونگــاري و تومــوگرافي كامپيوتري قسمت هاي مختلف دسـتگاه گـوارش مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

 سولفات بـاريم زمـاني كـه از بـدن عبـور ميكند، ميزان جذب اشعه X را افزايش ميدهد. بنابراين شكل و ساختمان دستگاه گوارش را آشكار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو در صورتي كه خـالص باشـد از دستگاه گوارش جذب نميشود. بعد از مصرف خوراكي، مري، معده و دوازدهه فوراً آشكار مي شوند، در صورتي كه براي آشكارسازي روده كوچك 15-90 دقيقـه وقـت نيـاز است. در صورت تجويز داخل رودهاي بـا اسـتفاده از يـك لوله، روده كوچـك بلافاصـله نمايـان مـي شـود . شـدت و سرعت ظاهرسازي روده بـزرگ و انتهـاي روده كوچـك بـا استفاده از تنقيه به وضعيت بيمار و فـشار هيدروسـتاتيك روده بستگي دارد.

موارد منع مصرف :

 اين دارو در صـورت انـسداد روده بزرگ و يـا وجـود سـوراخ در دسـتگاه گـوارش، احتمـال بارداري يا دهيدراتاسيون نبايد مصرف شود.

 هـشدارهـا:

 در صـورت ابـتلا بـه كوليـت اولـسراتيو، ديورتيكوليت مزمن با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 احتمال بـروز يبوسـت، تجمـع مـدفوع متراكم، انسداد روده و آپانديسيت پس از مصرف (خوراكي يا تنقيه ) دارو وجود دارد . سوراخ شدن روده ها توسط دارو نيز ممكن است منجر به پريتونيت، چـسبندگي روده هـا و مرگ گردد . استنشاق ايـن پـودر موجـب بيمـاري ريـوي ميگردد.

 نكات قابل توصيه:

1-چندين ساعت قبـل از انجـام آزمـايش از خـوردن و آشاميدن خودداري شود.

 2- اســتفاده از ســولفات بــاريم تــا 1-2 هفتــه بعــد از نمونهبرداري از روده بزرگ و ركتوم توصيه نميشود.

 3- بعد از انجام آزمايش پرتونگاري، به منظور جلوگيري از تجمع مدفوع متراكم بيمار بايد مقادير زيـادي مايعـات دريافت كند . بعضي اوقات ممكن است استفاده از ملين هـا نيز ضروري شود.

 4- اين دارو براي بيماران مبتلا به آلرژي، آسـم، فيبـروز سيستيك بايد با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

مقدارمصرف بـه نـوع آزمـايش و روش پرتونگاري بستگي دارد.

 بزرگسالان

 خوراكي:

 براي عكـسبرداري از مـري بـه روش single 5-150 contrast ميلــيليتــر از 60-155 w/v% و بــه روش 15-140 double contrast ميلـــيليتـــر از سوسپانـسيون 60-250 w/v% مـصرف مـيشـود. بـراي معاينـه معـده و دوازدهـه بـه روش single contrast 240-360 ميلي ليتر از سوسپانـسيون 40-120 w/v% و براي معاينـه روده كوچـك بـه روش single contrast 480-700 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 40-80 w/v% مــصرف مــيشــود. بــراي معاينــه معــده بــه روش double contrast ابتدا بـراي پوشـش معـده 75-140 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 200-250 w/v% مــصرف مــيشــود و پــس از مــشاهده پوشــش و عكــسبرداري، 150-300 ميلي ليتر از سوسپانسيون 40-80 w/v% نيـز بكار ميرود. براي معاينه روده كوچك (بااسـتفاده از يـك لولــه دهــاني) 500-2400 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 24-50 w/v% به داخل دوازدهه وارد ميشود. براي انجام سي تـي اسـكن بـدن 200-500 ميلـي ليتـر از سوسپانسيون 1-2 w/v% مصرف ميشود.

 تنقيه:

 معاينه روده كوچك 2-2/5 ليتر از سوسپانـسيون 17-40 w/v% مصرف ميشود. براي معاينـه روده بـزرگ بـــــه روش 1/5-2/5 single contrast ليتـــــر از سوسپانــــسيون 17-40 w/v% و روش 350-1000 double contrast ميلــــيليتــــر از سوسپانسيون 85-125 w/v% مصرف ميشود.

 كودكان:

مقدار براساس نياز بيمار و بـه وسـيله پزشـك مشخص ميگردد.

 اشكال دارويي:

Powder for Suspension: 135 g/sachet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد