هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سي لاکس (C-lax)

تعداد بازدید : 387

موارد مصرف :

 اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر:

ســنوزيدهــاي B و A تــــوسط بــاكتريهاي روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبـديل بـه مــشتقات فعــال Rhein–anthrone ميگردنــد. ايــن تركيبات موجب تحريك و افزايش حركـات پريـس تالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شـده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش ميدهنـد . اثـرات فـوق احتمـــالاً ناشـــي از افـــزايش بيوســـنتز و آزادســـازي پروستاگلاندينها است . روغنهاي فرار موجود در گـشنيز به علت د اشتن اثرات آنتي اسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

اين فرآورده حـاوي 600 ميلـي گـرم برگ سنا (Cassia obovata) (معـادل 15 ميلـي گـرم ســــنوزيد B) و 100 ميلــــيگــــرم دانــــه گــــشنيز (Coriandrum sativum) در هر قرص ميباشد.

 مواد موثر ه:

 هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ها (سنوزيد A و B) و روغنهاي فرار نظير كورياندرول.

 موارد منع مصرف :

 اين فرآورده مانند ساير ملـين هـا در بيمــاران مبــتلا بــه تنگــي و انــسداد روده و ايلئــوم و دردهـاي شـكمي ناشـناخته، خـونريزي ركتـوم بـا علـت نامشخص، بيماري هاي التهـاب ي روده و آپانديـسيت نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

 استفاده طولاني مـدت از ملـين هـا ي آنتراكينـوني ايجـاد وابستگي مينمايد. به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينـون در شـيرمادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نميگردد. دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنـگ ادرار (زرد قهوهاي به قرمز) همراه باافزايش PH آن ميگردد. مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، تنهـا هنگـامي توصيه ميگردد كـه رژيـم غـذايي مناسـب و ملـين هـا ي فيبري موثر واقع نشدهاند. ملينها در خردسالان (تـا سـن 6 سـال ) بجـز بـا دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند. داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يك هفته (مگر با دسـتور پزشك) يا در موارد غير ضروري (مانند عدم اجابـت مـزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.از مصرف دارو هاي ملين تا دو ساعت بعد از مـصرف سـاير داروها خودداري شود.

 عوارض جانبي:

 مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولـي اين فرآور ده بدليل داشتن دانه گشنيز احتمالاً اين عارضه را ايجاد نمينمايد. مصرف طولاني مدت و دوز هاي بالاي اين فرآورده موجـب از بــين رفــتن كــارايي، اســهال و از دســت دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسـيم )، آلبومينـوري و همـاتوري ميگردد. مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد. در افرادي كه به مدت طولاني از ملـين هـا ي آنتراكينـوني استفاده نمودهاند، پيگما نتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

 تداخلهاي دارويي:

 اين دارو به دليل تغيير رنگ و افـزايش pH ادرار ممكـن است بـا آزمـايش هـا ي تشخيـصي (ماننـد تعيـين ميـزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر ) تداخل نمايد. فرآرودههاي حاوي سنا با دارو هاي پايين آورنـده پتاسـيم خون مانند مدر هاي تيازيـدي، آدرنوكورتيكوسـتروئيد هـا ، ريــشه شــيرينبيــان، گليكوزيــدهــاي قلبــي و داروهــاي آنتيآريتمي تداخل اثر داشته و احتمالاً ايجـاد اخـتلالات قلبي و عصبي – عضلاني مينمايد. سنا مانع جذب استروژن شده و سطح سرمي آن را پـايين ميآورد. ايندومتاسـين و نيفيـديپين اثـر درمـاني سـنا را كـاهش ميدهند.

 نكات قابل توصيه:

 با توجه به اين كه اثرات سنا 8-10 ساعت پـس از مـصرف آن ظاهر ميگردد، بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود. مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك بـه نـرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مـدفوع اهميت دارد.

 مقدار مصرف:

 به عنوان ملين : در بزرگسالان 1-2 قـرص در روز و در كودكان بالاتر از 6 سال 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك و به عنوان مسهل: 2-3 قرص يكجا قبل از خواب.

 اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد