هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كابرگولين - CABERGOLINE

تعداد بازدید : 2729

رده بارداری : B

موارد مصرف :

به عنوان درمان كمكي پاركينسون بـه همـراه لوودوپـا، و نيـز در اخـتلالات آنـدوكريني شـامل هيپرپرولاكتينمـيو همچنـين پيـشگيري از ترشـح شـير مصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر:

ايـن دارو از طريـق تحريـك انتخـابي گيرنده هاي دوپاميني D2 در مغـز عمـل ميكنـد . ضـمنا باعث مهار آزادسازي پرولاكتين از غده هيپوفيز ميشود.

فارماكوكينتيــك:

كـابرگولين از راه دسـتگاه گـوارش جذب شده و بطور گسترد هاي به متابوليت هـاي مختلفـي كه از نظر فارماكولوژيك احتمـالا چنـدان فعـال نيـستند متابوليزه ميشود. تقريبا 40% بـه پـروتئين هـاي پلاسـما متصل ميشود. عمدتاً از راه مدفوع دفع شد ه و بـه ميـزان كمــينيــز در ادرار ترشــح ميگــردد . نيمــه عمــر حــذف پلاسمايي دارو 63-68 ساعت در افـراد سـالم و 79-115 ساعت در بيماران مبتلا به هيپرولاكتين مـي گـزارش شـده است.

مــوارد منــع مــصرف :

در مــوارد اكلامپــسي و پراكلامپسي يا سابقه آن، افزايش فشارخون كنترل نـشده مــيتوانــد باعــث تــشديد وضــعيت بيمــار گــردد . در نارساييهاي شديد كبدي نيز منع مصرف دارد (درصورت مجبور به مصرف دارو تعديل دوز حتماً لحاظ گردد).

هشدارها :

1- بيماران با سابقه آلرژي به مشتقات ارگو ميتوانند به كابرگولين نيز حساس باشند.

2- مصرف دارو در دوز هـاي چنـدين برابـر حـداكثر دوز توصيه شده انساني در حيوانات با مـواردي از تومـورهـاي رحمي و آدنوماي سلول هاي رود هاي همراه بـوده اسـت . از نظر مـصرف در دوران بـارداري در گـروه B قرارگرفتـه و مصرف آن در طي بارداري توصيه نميشود.

3- بي عارضه بودن و اثربخشي كابرگولين در كودكـان و نيز سالمندان تائيدنشده است.

4- در مـصرف دارو در بيمـاران بـا نارسـايي خفيـف تـا متوسط كبدي مي بايست خطر -اثربخشي دارو مورد توجه قرارگيرد.

5- بدليل خطر واكـنش هـاي فيبروتيـك، انـدازه گيـري سرعت سديمانتاسيون اريتروسـيتي، كراتـ ينـين سـر ميو راديوگرافي سينه در طي مـصرف دارو مـ يبايـست انجـام شود.

عوارض جانبي:

گيجي و سرگيجه، بي اشـتهايي منجـر به كاهش وزن، ادم، تغييرات بينائي، كاهش قدرت تمركز، كاهش فشارخون وسنكوپ، هيپوتانسيون وضعيتي، ضعف، يبوست، ديس پپسي، سردرد، تهـوع و اسـتفراغ، خـشكي دهــان، نفــخ، ســندرم شــبه انفلــوآنزا، بــيخــوابي يــا خوابآلودگي، افزايش ميل جنـسي بـا ايـن دارو گـزارش شــده اســت. مــصرف ايــن دارو (و نيــز ســاير مــشتقات دوپامينرژيك ارگو ) با خطـر واكـنش هـاي فيبروتيـك در ريهها، صفاق و پريكارد همراه بوده است . اين واكنش ها بـا علائم تنگي نفس، سرفه مداوم، درد سينه، نارسايي قلبـي و حساسيت شكمي (درد در لمس) همراه ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان كـابرگولين بـا آنتيسايكوتيكها منجر به كاهش اثرات ضدپاركينـسون و كاهش دهنده پرولاكتيني اين دارو ميگردد. مـصرف ايـن دارو بـا دومپريـدون و متوكلوپراميـد باعـث آنتاگونيزه شدن اثر كاهش دهنده پـرولاكتين كـابرگولين ميشود. مصرف همزمان اريترومايس ين و ساير ماكروليد ها ميتواند باعث افزايش غلظت پلاسمايي كابرگولين گردد. متيل دوپا باعث كـاهش اثـر ضدپاركينـسوني كـابرگولين ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- دارو بايد به مقدار تجويز شده و طبق دسـتور پزشـك مصرف شود.

2- درصـورت فرامـوش كـردن يـك دوز، بـه محـض بـه يادآوردن دوز فراموش شده بايد مصرف شـود . اگـر زمـان مصرف دوز بعدي فرارسيده باشد، در اينصورت اگر بيمـار عوارض دارو (بدون عارضه تهوع ) را بخـوبي تحمـل كـرده باشد، ميتواند دوز دوم را دوبرابر كند.

3- درطول مصرف دارو مراجعه منظم به پزشك و ارزيابي وضعيت بيمار الزامياست.

4- بدليل عارضـه خـواب آلـو دگي و سـرگيجه در هنگـام رانندگي يا انجام كار هايي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارنـد، ميبايست احتياط كرد.

5- درصورت احتمال باردار شدن سريعاً به پزشك مراجعه شود.

6- به هنگام تغيير وضعيت از حالت درازكش يـا نشـسته به حالت ايستاده بدليل خطر سرگيجه و احـساس سـبكي در سر (هيپوتانسيون وضعيتي ) ميبايست تغيير وضـعيت به آراميصورت گيرد.

7- درمصرف طولاني مدت مي بايست تست هـاي ارزيـابي فعاليت ريوي مدنظرقرارگيرد.

8- مصرف طولاني مدت دارو بويژه براي بيش از 24 مـاه تائيد نشده است . پس از بهبود وضعيت بيمار مـي بايـست در رابطه با ادامه يـا عـدم ادامـه درمـان و يـا جـايگزيني كابرگولين با يك داروي مناسب ديگر تصميمگيري شود.

9- مصرف دارو همراه غـذا توصـيه مـي شـود (دارو داراي متابوليسم عبور اول كبدي است).

مقدار مصرف:

مصرف در هيپرپرولاكتينمي دارو از راه خوراكي با دوز mg 0/25 دوبار در هفته شروع ميشود. سپس براساس سطوح پرولاكتين سرميميتـوان دوز را با مقـادير mg 0/25 تـا حـداكثر mg 1 دوبـار در هفته افزايش داد . قبل از تصميم گيري بـراي افـزايش دوز دارو مي بايست بيمار حداقل 4 هفته تحت درمـان بـا دوز قبلي بوده باشد.

دوز بزرگسالان:

mg 2 در هفته مصرف در پاركينسون دوز شروع mg 1 بصورت دوز واحد رو زانه ميباشـد . ايـن دوز را مــيتــوان هــر 7-14 روز بــه ميــزان mg 0/5-1 افـزايش داد. دوز درمـاني توصـيه شـده mg 2-6 در روز ميباشد. ميتوان دوز لودوپا را همزمان با افزايش تدريجي دوز كابرگولين كاهش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد