هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلـسيم پانتوتنـات(CALCIUM PANTOTHENATE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :1078

موارد مصرف :

كلـسيم پانتوتنـات بـراي پيـش گيري و درمان كمبود اسيدپانتوتنيك بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اسـيدپانتوتنيك پـيش سـاز كـوآنزيم A است و براي اعمال متابوليك مختلـف، ماننـد متابوليـسم كربوهيدراتها، پروتئين ها و چربي ها ضروري اسـت . ايـن ويتامين در سـاخت اسـتروئيد هـا ، پـورفيرين هـا ، اسـتيل كولين و ساير موارد استفاده ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 ويتـامين هـا ي گـروه B بـسهولت از مجراي گوارش جذب مـي شـوند (حتـي در سـندرم هـا ي سوءجذب)، اسيدپانتوتنيك، عمدتاً بصورت كوآنزيم A در بافتهاي بدن توزيع ميشـود . بيـشترين غلظـت دركبـد، غـدد فـوق كليـوي، قلـب و كليـه هـا يافـت مـيگـردد. اسـيدپانتوتنيك متـابوليزه نمـيشـود. ايـن دارو بميـزان 70درصد به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار و 30درصد از طريق مدفوع دفع ميشود.

نكات قابل توصيه :

 از آنجا كه كمبـود ويتـامين B بـه تنهـايي شـايع نيـست، معمــولاً تركيبـي از ويتـامينهــا مورداستفاده قرار ميگيرد.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: براي پيشگيري از كمبود ويتامين، براساس ميزان مصرف توصيه شده روزانه، 4-7 ميليگـرم مـصرف ميشود. در موارد درمان كمبود ويتـامين، ميـزان مـصرف براساس شدت كمبود تعيين ميشود. كودكان: براي پيشگيري از كمبـود ويتـامين، براسـاس ميزان توصـيه شـده روزانـه دركودكـان تـا 3 سـال، 2-3 ميليگرم، دركودكان 4-6 سال ميزان 3-4 ميليگـرم ، در كودكان 7-10 سال مقدار 4/5 ميليگرم مصرف ميشـود . براي درمان كمبود ويتامين، مقدار مصرف براساس شـدت كمبود تعيين ميگردد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد