هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلـسيم تزريقـي (CALCIUM SUPPLEMENTS)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :731

موارد مصرف :

 كلـسيم تزريقـي بـراي درمـان كمـي كلسيم خون در بيماري هايي كه نيـاز بـه افـزايش سـريع غلظت يون كلسيم در سرم دارنـد، ماننـد تتـاني ناشـي از كمـي كلـسيم خـون درنـوزادان، تتـاني ناشـي از كمبـود هورمون پاراتيروئيد، تتاني ناشي از كمي كلسيم خون بـه علت نيش حشرات يا واك نشهاي حساسيتي، نـشانه هـا ي حاد درد هاي كوليك ناشي از مسموميت با سرب، كمبـود ويتامين D و آلكالوز، بمنظور تنظيم الكتروليت، در احياي قلبي بويژه پس از عمل جراحي قلب باز، بمنظـور تقويـت قـدرت انقباضـي ميوكـارد پـس از خاتمـه فيبريلاسـيون دهليزي وبطني يا زماني كه پاسـخ كـافي بـه اپـي نفـرين تزريقي وجود ندارد، بمنظـور كـاهش يـا برطـرف نمـودن اثــرات مــضعف قلبــي ناشــي از زيــادي پتاســيم خــون وهمچنين بعنوان پادزهر در درمان مسموميت بـا منيـزيم مصرف ميشـود . فـرآورده هـاي خـوراكي حـاوي كلـسيم بمنظـور جبـران كمـي كلـسيم در بيمـاريهـايي ماننـد كمكاري مزمن پارا تيروئيد، نرمي استخوان، راشي تيـسم و كمــي ثانويــه كلــسيم خــون پــس از مــصرف دارو هــاي ضدتشنج مصرف ميگردد. اگر كمي مزمن كلـسيم خـون ناشي از كمبود ويتامين D باشد، املاح خـوراكي كلـسيم بعنوان مكمل غذائي در افرادي كه مقـادير كـافي كلـسيم دريافت نميكنند وهمچنين بعنـوان داروي كمكـي بـراي پيشگيري و درمان پوكي استخوان مصرف ميشوند.

 مكانيسم اثر :

كلـسيم بـراي عملكـرد صـحيح دسـتگاه عـصبي، عـضلاني و اسـكلتي ضـروري اسـت. كلـسيم در عملكــرد طبيعــي قلــب، كليــه، تــنفس، انعقــاد خــون و نفوذپذيري مويرگ ها و غشاء سلولي، نقش مهمـي را ايفـا مــيكنــد. كلــسيم همچنــين بــه ت نظــيم آزادســازي و ذخيرههاي ناقل هاي عصبي و هورمون ها، برداشت واتصال اسيدهاي آمينه، جـذب ويتـامين B12 وترشـح گاسـترين كمك ميكند.

 فارماكوكينتيك:

تقريباً 20-30 درصد كلسيم در روده كوچك جذب ميشود كه اين امر به حضور متابوليت هـا ي ويتامين pH ،D روده و فاكتور هـا ي رژ يـم غـذايي ماننـد پيوندكلسيم به فيتات هـا و فيبـر هـا بـستگي دارد . جـذب كلسيم در صورت وجود كمبود كلسيم يا در بيماراني كـه رژيم غذايي با كلسيم كم دريافت ميكنند، افزايش يافتـه و در بيماران مبتلا به فقدان يا كمبود اسـيدمعده كـاهش مييابد. پيوند كلسيم به پروتئين پلاسما ت قريباً 45درصـد است. 20درصد كلسيم از راه كليـه و 80درصـد آن از راه مدفوع دفع ميشود. موارد منع مصرف : فـرآورده هـا ي حـاوي كلـسيم در زيادي اوليه يا ثانويه كلسيم خون، افـزايش كلـسيم ادرار، سنگهاي كلسيمي در كليه، ساركوئيدوز و مسموميت بـا ديژيتال نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1- فرآوردههاي حاوي كلسيم در موراد دهيدراسيون يـا عدم تعادل ساير الكتروليت ها، سابقه سنگ هـا ي كليـوي، عيب مزمن كار كليه، عيب كار قلب و فيبريلاسيون بطني و در طول احياي قلب بايد با احتياط مصرف شوند.

 2- در حين درمان كمبـود بـيش ازحـد كلـسيم خـون، اندازه گيري ميزان كلسيم سرم در فواصل مـنظم ضـروري است.

 عوارض جانبي :

اختلالات خفيـف گوارشـي بـا مـصرف خوراكي و برادي كاردي، آريتمي و تحريك پس از تزريـق وريدي از عوارض جانبي مهم امـلاح كلـسيم مـي باشـند . كاهش فشارخون، برافروختگي يا احـساس گرمـا، ضـربان نامنظم قلب، تهوع يـا اسـتفراغ، قرمـزي پوسـت، درد يـا سوزش در محل تزريق، تعريق، گزگز و كاهش فـشارخون با تزريق املاح كلسيم گزارش شده است.

 تــداخلهــاي دارويــي:

مــصرف همزمــان ســاير فرآوردههاي حاوي كلسيم با اين دارو ها ممكن است سبب افزايش غلظت كلسيم سرم، بـويژه در بيمـاران مبـتلا بـه عيب كار كليه شود . مصرف همزمان املاح تزريقي كلسيم با ديگوكسين ممكن اسـت خطـر بـروز آريتمـي قلبـي را افزايش دهد . املاح تزريقـي كلـسيم ممكـن اسـت اثـرات ســولفات منيــزيم تزريقــي را خنثــي نماينــد . همچنــين درصورت مخلوط نمودن ملح كلسيم با سـولفات منيـزيم، امكان رسوب سولفات كلسيم وجود دارد . فراهمي زيـستي فنيتوئين و كلسيم بعلت تشكيل احتمالي يك كمـپلكس غيرقابل جذب كاهش مي يابـد . جـذب تتراسـيكلين هـا ي خوراكي بعلت تشكيل كمـپلكس هـا ي غيرقابـل جـذب و افزايش pH داخل معده، ممكن است كاهش يابد.

 نكات قابل توصيه :

1- قرصها بايد 1-1/5 ساعت پس از غذا مصرف شوند.

 2- درصـورت امكـان، ازمـصرف ايـن داروهـا طـي 1-2 ســاعت پــس از مــصرف ســاير دارو هــاي خــوراكي بايــد خودداري شود.

 3- از مصرف همزمان ساير فرآورده هاي حـاوي كلـسيم، فسفات، منيزيم يا ويتامين D بايد خودداري شود.

 4- از مصرف همزمان فرآورده هاي خوراكي ايـن دارو هـا با موادغذايي حاوي فيبر و غلات بايد خودداري شود.

5- بمنظور تامين نياز روزانه بـه كلـسيم، رژيـم غـذايي مناسب برمصرف فرآورده هاي حاوي كلـسيم تـرجيح داده شود.

 6- در صورت نياز، مصرف ويتـامين D بميـزان كـافي و قرارگرفتن در معرض نور خورشيد بمنظور افزايش جـذب كلسيم توصيه ميشود.

 7- بمنظور جلوگيري از افزايش غلظت كلسيم در خـون و ايست قلبي، دارو بايد به آهستگي تزريق وريدي شود.

 8- بروز عوارض جانبي، اغلب بعلت تزريق سريع وريـدي است. بـا ظهـور اخـتلالات در الكتروكـارديوگرام و اظهـار ناراحتي از سوي بيمار، تزريق دارو بايد بطور موقت قطـع شودو پس از طبيعي شدن امـواج و رفـع نـاراحتي بيمـار، ادامه يابد.

 مقدار مصرف:

 مقدارمصرف مجاز كلسيم در روز به ترتيب زير ميباشد. شيرخواران و كودكان با سن كمتـر از 3 سـال، 400- 800 ميلـيگـرم، كودكـان بـين 4-10 سـال 800 ميلـيگـرم، نوجوانــان و بزرگــسالان 800-1200 ميلــيگــرم، زنــان بارداروشيرده 1200 ميليگرم. خوراكي بـراي پيـشگيري از كمـي كلـسيم خـون از راه خـوراكي، مقادير فوق مورد اسـتفاده قرارمـي گيـرد . بعنـوان درمـان كمي كلسيم خون، مقدارمصرف براسـاس شـدت كمبـود كلسيم در هر بيمار توسط پزشك بايد تعيين شود. تزريقي بـراي پيـشگ يري از كمـي كلـسيم خـون، مقـدار مـصرف براساس نياز بيمار تعيين و انفوزيون وريدي مـي شـود . در درمان كمي كلسيم خون و تامين الكتروليت حدود 1 گرم گلوكونات كلسيم بطور آهسته و با سـرعت حـداكثر تـا 5 ميليليتر در دقيقه تزريق وريدي ميشود و درصورت نياز، تازماني كه تتاني كنترل شود، مصرف آن را مي توان تكرار نمود. بعنوان پائين آورنده پتاسيم يا منيـزيم خـون، مقـدار 1-2 گرم بطور آهسته و باسرعت حـداكثر تـا 5 ميلـي ليتـر در دقيقــه تزريــق وريــدي مــيشــود. در طــول درمــان، مقدارمصرف بايد براساس پيگيري مـنظم وضـعيت بيمـار توسط الكتروكارديوگرام تنظيم شود.

 اشكال دارويي :

%Injection: Calcium Gluconate 10

Tablet: Calcium Dobesilate 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد