هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كاپسيتابين - CAPECITABINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :2540

موارد مـصرف :

ايـن دارو از راه خـوراكي در درمـان ســرطان متاســتات يك يــا موضــعي پــستان و ســرطان متاستاتيك كولوركتال به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 كاپسيتابين يك پيش دارو مي باشـد كـه پـس از مـصرف خـوراكي بـه 5- فلوئورواوراسـيل تبـديل ميشود. اين دارو پـس از متابوليـسم توسـط سـلول هـاي سالم و توموري، بـه 5- فلوئـورو –2- دوكـسي يوريـدين منوفــسفات و 5-فلوئورويوريــدين تــري فــسفات تبــديل مــيشــود كــه موجــب مهــار ســاخت RNA ،DNA و پروتئين ميشوند.

 فارماكوكينتيـك:

كاپـسيتابين بـه آسـاني از دسـتگاه گوارش جذب شده و توسـط كبـد هيـدروليز شـده و بـه́5- داكسي –5- فلوئوروسيتيدين تبـديل مـي شـود كـه سپس به ́5- داكسي –5- فلوئورويوريـدين و متعاقبـاً در بافتهاي بدن به 5-فلوئورو اوراسيل تبديل ميشود.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در نارسايي شديد كليـه و حساسيت مفرط به 5- فلوئورو اوراسيل نبايـد اسـتفاده شود.

 هشدارها:

 1- مقدار مصرف اين دارو در بيماران با نارسايي متوسـط كليه بايد كاهش يابد.

 2- در صورت بـروز اسـهال درجـة 2 يـا بـالاتر (افـزايش دفعات مدفوع به 4 تا 6 يا دفع شبانه مدفوع ) مصرف دارو بايد سريعاً قطع شـود . در ايـن مـوارد، درمـان رايـج ضـد اسهال (نظير لوپراميد) توصيه ميشود.

 3- در صورت بروز تهوع درجه 2 يا بالاتر، استفراغ درجـه 2 يا بالاتر (2 تا 5 بار در 24 ساعت ) و سـندروم دسـت و پا يا استوماتيت درجة 2 يا بالاتر ، مصرف دارو بايد سـريعاً قطع شود.

. 4- بــراي كــسب اطلاعــات بيــشتر، بــه تــك نگــار فلوئورواوراسيل مراجعه شود.

 عوارض جانبي :

اسهال، تهوع، استفراغ، سندروم دسـت و پا، درماتيت، سـميت قلبـي، تـضعيف مغـز اسـتخوان و افزايش بيلي روبين خو ن از عوارض جانبي ايـن دارو مـي باشد.

 تداخلهاي دارويـي :

 تـداخل هـاي دارويـي ايـن دارو مشابه فلوئورو اوراسيل مي باشد. تغيير ميـزان پارامترهـاي انعقـادي وخـونريزي در بيمـاراني كـه بـه طـور همزمـان كاپسيتابين و وارفارين دريافت نمـوده انـد، گـزارش شـده است. همچنين افـزايش غلظـت پلا سـمايي فنـي تـوئين و علائم مسموميت در طي مصرف همزمـان بـا كاپـسيتابين گزارش شده است.

 نكات قابل توصيه:

 1-بيمار بايد از عوارض جانبي دارو مطلع شود.

 2-در صورت بروز تب بالاتر از 38 درجه سانتي گـراد يـا مشاهده شـواهد بـالقوه ايجـاد عفونـت، ب ايـد بـه پزشـك مراجعه نمود.

 مقــدار مــصرف:

 مقــدار مــصرف روزانــه دارو از راه 2/5 در دو مقدارمنقـسم (هـر 12 سـاعت 2 خوراكي g/m يك بار ) و با معده خالي مـي باشـد . دارو درمـاني بـراي 2 هفته بايد ادامه يافته و سپس براي يك هفته تجـويز دارو قطع شود. ميزان مصرف دارو در دورههاي بعدي ، متناسب با سميت دارو تنظيم ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 150 mg, 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد