هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کاپرئومایسین - CAPREOMYCIN

ضد باکتری

تعداد بازدید :591

موارد مـصرف :

ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

از آنجا كه جـذب خـوراكي ايـن دارو ناكافي است، بايد از راه تزريقي مصرف شـود . اوج غلظـت سرمي دارو 2-1 سـاعت بعـد از تزريـق عـضلاني حاصـل ميشود. نيمه عمر دارو 6-3 ساعت اسـت كـه در صـورت عيب كار كليه، طـولاني تـر خواهدشـد . دفـع دارو عمـدتاً كليوي است و درصد كمـي از دارو از طريـق صـفرا دفـع ميگردد.

هشدارها :

1 -در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي كبدي، كليـوي يـا شنوايي و اختلالات الكتروليت ي، اين دارو بايد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

2 -انجام آزمون هاي سنجش كار كبـد، كليـه، شـنوايي و بخش حلزوني گوش و وضعيت الكتروليـت هـا در فواصـل منظم توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيت مفـرط شـامل كهير و بثورات جلدي، افزاي ش يا كاهش گلبول هاي سفيد خون و بندرت كاهش پلاكت هاي خوني، تغييـر در نتـايج زمـونهـاي كـار كبـد، مـسموميت كليـوي، اخـتلال در الكتروليـتهـا، كـاهش شـنوايي همـراه بـا وزوزگـوش و سرگيجه، انسداد عصب – عـضله بعـد از مـصرف مقـادير زياد، درد و سختي در محـل تزريـق بـا مـصرف ايـن دار و گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

خطر بروز مـسموميت كليـوي و گوشـــي در صـــورت مـــصرف همزمـــان ايـــن دارو بـــا آمينوگليكوزيدها، وانكومايـسين و سـيس پلاتـين افـزايش مييابد. مقدار مصرف بزرگسالان: مقدار مصرف كاپرئومايـسين از راه تزريـق عميق عـضلاني day/g 1) نبايـد از kg/mg 20 ت جـاوز كند) براي 4-2 ماه و سپس يك گرم در فواصل 3-2 بـار در هفته ميباشد.

اشكال دارويي:

(Sulfate as (1g: Injection for Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد