هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کاپتوپریل - CAPTOPRIL

قلب و عروق

تعداد بازدید :719

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو براي كنتـرل زيـادي خفيـف تامتوسط فشارخون به تنهـايي يـاهمراه يـك داروي مـدر تيازيدي و همچنين در درمان زيادي شديد فشارخون كه به ساير تدابير درماني پاسخ نمي دهند، مـصرف مـي شـود . كاپتوپريل به عنوان داروي كمكي در نارسايي قلـب، پـس از سكته قلبي و در آسـيب كليـوي دربيمـاران مبـتلا بـه ديابت غيروابسته به انسولين مصرف ميشـود . كاپتوپريـل پس از انفاركتوس ميوكارد در بيماران مبتلا به اختلال در عملكرد بطن چپ و همچنين در درمان نفروپاتي ديابتيك نيزمصرف ميشود.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در بيمـاري كليـوي - عروقي و تنگي آئورت نبايدمصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود. سابقه آنژيوادم، زيادي پتاسيم خون، تنگي شـريان كليـه، پيوندكليه و عيب كار كليه.

2- دربيماراني كه تحت رژيـم غـذايي شـديداً كـم نمـك قرارداشته يا دياليز مي شـوند، كـاهش ناگهـاني درميـزان آنژيوتانسين II به علت مصرف دارو هاي مهاركننده آنـزيم مبدل آنژيوتانسين ، ممكن است سبب كـاهش ناگهـاني و شديدفشارخون شود . عـلاوه بـراين خطـر نارسـايي كليـه ناشــي ازمــصرف دارو هــاي مهاركننــده آنــزيم مبــدل آنژيوتانسين دربيمـاراني كـه سـديم و حجـم خـون آنهـا كاهش يافته يادر بيماراني كه مبتلا به نارسـايي احتقـاني قلب هستند، افزايش مييابد.

3- درطــول درمــان زيــادي فــشارخون بــا كاپتوپريــل، اندازهگيري فشارخون در فواصل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

كاهش فـشارخون، سـرگيجه، سـردرد، تهـوع (وگاهگـاهي اسـتفراغ)، كرامـپ عـضلاني، خـشكي مداوم د هان، سرفه، تغييرات صداوحس چـشايي، التهـاب مخاط د هان، سوء هاضمه، دردشكم، عيب كاركليه، افزايش پتاسيم خون، آنژيوادم، كهير، بثورات جلدي و حـساسيت مفرط واختلالات خوني بامصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي بيهوش كننده، اثركاهنـده فـشارخون را افـزايش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هـاي ضـد التهاب غيراستروئيدي ممكن است اثـر پـائين آورنـده فـشارخون كاپتوپريل راكاهش داده و خطـر نارسـايي كليـه افـزايش يابد. درصورت مصرف همزمان اين دارو با سيكلوسـپورين، خطربروز زياد ي پتاسيم خون افزايش مي يابـد . درصـورت مصرف همزمـان كاپتوپريـل بـادارو هـاي مـدر نگهدارنـده پتاسيم ومكمل هاي پتاسيم، احتمال بروز زيـادي پتاسـيم خون وجود دارد . همچنـين دارو هـاي مـدر ممكـن اسـت سبب افزايش اثـر كاهنـده فـشارخون كاپتوپريـل شـوند . درصورت مصرف همزمان ليتيم با كاپت وپريل دفـع ليتـيم كاهش يافتـه و غلظـت آن در پلاسـما افـزايش مـي يابـد .مصرف همزمان الكل ودارو هاي مدر با كاپتوپريـل ممكـن است سبب تشديد اثرات كاهنده فشارخون شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصورت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نميكند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تـاآخر عمر ضروري باشد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

4- طي مصرف اين دارو، رعايت رژيم غذايي ومحـدوديت مصرف سديم اهميت دارد.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريبــاً زمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . دراينــصورت ازدوبرابــر كــردن مقدارمــصرف دارو بايــد خودداري گردد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان پائين آورنده فشارخون، ابتدامقدار 25 ميليگـرم 2 يـا 3 بـار در روز مـصرف مـي شـود كـه درصورت نياز، پس از يك يادوهفته مقدارمصرف رامي توان به 50 ميليگرم 2 يا 3 بار در روز افزايش داد . در اخـتلال عملكرد بطن چپ پس از سـكته قلبـي، ابتـدا مقدارواحـد 6/25 ميلـي گـرم وسـپس 12/5 ميلـي گـرم 3 بـار در روز مصرف ميشود كه بتدريج طي چ ندروز افزايش مـي يابـد . مقدارنگهدارنده 50 ميليگرم 3 بار در روز است . در آسيب كليـوي دربيمـاران ديـابتي، 25 ميلـيگـرم 3 بـار در روز مصرف ميشود. درنارسايي احتقاني قلب، ابتدا 25 ميليگرم 2 يا 3 بـار در روز مصرف ميشود. سپس مقدار مـصرف درصـورت نيـاز، هر روز تاميزان 50 ميليگرم 2 يـا 3 بـار در روز افـزايش مييابد. مقدار نگهدارنده 50-100 ميليگرم 2 يا 3 بار در روز است . براي بيمـاراني كـه بـه علـت درمـان قبلـي بـا داروهاي مدر، سديم و آب بدن آنها كاهش يافته، بيماراني كه درمان با دارو هاي مدر را ادامه ميدهند يا بيماراني كـه نارسايي كلي وي دارند، مقدار اوليه 6/25-12/5 ميليگـرم 2 يا 3 بـار در روز اسـت . ايـن بيمـاران بـراي مراقبـت از كـاهش بـيش از حدفـشارخون، حـداقل يكـساعت پـس ازمـصرف مقـدار اوليـه بايـد تحـت نظـر باشـند. بيـشينه مقدارمصرف در بزرگسالان 150 mg/day است.

كودكان:

مقدار اوليه 0/3 mg/kg سه بار در ر وز اسـت كه برحسب نياز هر 8-24 ساعت به مقـدار 0/3 mg/kg افزايش مي يابد. درنوزادان، ابتدا 0/01 mg/kg دويـا سـه بار در روز مصرف ميشود كه سپس برحسب نياز و تحمل بيمار تنظيم مي گردد. براي بيماراني كه بـه علـت درمـان قبلي با داروهاي مدر، سديم و آب بدن آنها كاهش يافتـه ، بيماراني كه درمان با دارو هاي مدر را ادامه مـي دهنـد يـا بيمــاراني كــه نارســايي كليــوي دارنــد، مقــدار اوليــه 0/15 mg/kg سه بار در روز خواهدبود. 

 

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد