هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كاربامازپين(CARBAMAZEPINE)

تعداد بازدید : 1339

رده بارداری : D

موارد مصرف :

كاربامازپين در درمان انواع صرع (بغير از صرع كوچك) و درد عصب سه قلو مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

كاربامـازپين بـا طـولاني كـردن مـدت غيرفعــال مانـــدن كانــال ســـديم در ســلول عـــصبي پسسيناپـسي توانـايي آن را بـراي پتانـسيل عمـل هـاي تكــراري بــا فركــانس زيادكــاهش مــي دهــد وهمچنــين آزادسازي واسطه عصبي از سلول عصبي پيش سيناپسي را مهارميكند و در مجموع انتقال سيناپسي كاهش مييابد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو جذب خـوراكي كـاملي دارد (آهسته و متغير ). در كبد به طور كامل متـابوليزه شـده و متابوليت آن داراي خاصيت ضدتشنجي است . نيمـه عمـر آن 25-65 ساعت است كه بـا تجـويز طـولاني مـدت بـه دليل القاء خودبخود متابوليسم به 8-29 ساعت مي رسـد . دفـع دارو عمــدتاًكليوي اســت. پيونــد دارو بــه پــروتئين متوسط اسـت . اثـر ضدتـشنجي دارو پـس از چندسـاعت تاچندروز و اثر ضد درد عـصبي آن پـس از 8-72 سـاعت شروع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در موارد حملات تشنجي غياب (atypical يا generalized)، حملات آتونيـك و ميوكلونيك، انسداد دهليـزي - بطنـي، اخـتلالات خـوني (ناهنجاري درميزان آهن سرم، پلاكت و سلولهاي خون ) و ضعف مغزاستخوان نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- قطع ناگهاني مصرف دارو در بيماراني كه به ايـن دارو پاسخ مي دهند، ممكن است منجر به بروز تـشنج و صـرع شود. بنابراين، توصيه ميشود مـصرف دارو بتـدريج قطـع شود.

2- سالمندان نسبت به عـوارض اغتـشاش شـعور، تـوهم، بلــوك دهليــزي – بطنــي و بــرادي كــاردي ايــن دارو حساسترند.

3- ايــن دارو ممكــن اســت باعــث بــروز لوكــوپني و ترومبوسيتوپني، شيوع عفونت هـا ي ميكروبـي، تـاخير در التيام زخمها و خونريزي لثه شود.

4- درصورت بروز علائم قلبي – عروقي ، بثورات جلدي يا علائم ضعف مغزاستخوان، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، گيجي، خواب آلـودگي، سردرد، عدم تعادل، تـوهم و اغتـشاش شـعور، اخـتلالات بينـايي (بـه خـصوص دوبينـي)، نيـستاگموس، اسـهال و يبوسـت، بـي اشـتهايي، بثـورات جلـدي گـذرا، لوكـوپني، ترومبوســيتوپني، اگرانولوســيتوز و آن مــيآپلاســتيك از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

كاربامـازپين، غظـت پلاسـمايي كلونازپام، فني تـوئين، سـديم والپـروات، اتوسوكـسيميد و پريميدون راكاهش مي دهـد . اريترومايـسين و ايزونيازيـد غلظت خوني كاربامازپين را بالا ميبرند . همچنين سـميت كبدي ايزونيازيد در مصرف همزمان با كاربامازپين افزايش مييابـد . داروهـا ي ضدافـسردگي و دارو هـاي ضـدجنون، باكاهش آسـتانه تـشنج، بـا اثـر ضدتـشنجي كاربامـازپين مقابله ميكنند. اين دارو متابوليسم دارو هاي ضدافسردگي ســه حلقــه اي ، فنــيتــوئين، هالوپريــدول و داروهــاي ضدبارداري خوراكي را افزايش و غلظت پلاسمايي آنهـا را كاهش مي دهد ومنجر بـه كـاهش اثـرات آنهـا مـي شـود . ديلتيـازم، وراپاميـل، ايتراكونـازول و كتوكونـازول غلظـت پلاسمايي كاربامـازپين را افـزايش مـي دهنـد . متابوليـسم كاربامازپين توسط سايمتيدين كاهش و درنتيجـه غلظـت پلاسمايي آن افزايش مييابد. كاربامازپين ا ثر دارو هاي ضدانعقادي را كاهش مي دهد. اثر داروهاي ضدبارداري حاوي استروژن و كينيدين، درصورت مصرف همزمان با كاربامازپين ، ممكن است كـاهش يابـد . كليــرانس لامــوتريژين درصــورت مــصرف همزمــان بــا كاربامازپين ممكن است افـزايش يابـد . مـصرف همزمـان كاربامــازپين بــا داروهــاي مهاركننــده آنــزيم مونــوآمين اكسيداز از جمله فورازوليدون و پروكاربازين ممكن اسـت منجر به بروز حملات تشنجي شديد، افزايش فـشارخون و دمان بدن و مرگ شود.

نكات قابل توصيه :

1- جهت كاهش تحريك دستگاه گـوارش، بهتـر اسـت دارو با غذامصرف شود.

2- ازقطع ناگهاني مصرف دارو اجتناب و در صورت ل زوم مقدارمصرف دارو بايد به تـدريج كـاهش يابـد تـا از بـروز تشنج يا حمله مداوم صرعي جلوگيري شود.

3- ازمصرف همزمان ساير دارو هـا ي مـضعف CNS بـا اين دارو اجتناب شود.

4- درصورت مصرف اين دارو ، در موقع راننـدگي و كـار با ماشين آلاتي كه نياز به دقـت و هوشـياري دارنـد، بايـد احتياط نمود.

5- در صـورتي كـه مقـدار مـصرف ايـن دارو از حـداقل شروع شده و بـه تـدريج بـا فواصـل يـك هفتـه افـزايش پيداكند، عوارض جانبي دارو به حداقل ميرسد.

6- دوره درمان با دارو بايد كامل شود . ازمصرف بيش از مقدار توصيه شده نيز بايد خودداري گردد. 

7- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو ، بـه محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، ولـي اگـر تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مـصرف نوبت فراموش شده بايد خـودداري نمـوده و مقدارمـصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شـود . در صـورت فرامـوش كـردن بيش از يك نوبت مصرف دارو، بايـد بـه پزشـك مراجعـه شود.

8- به من ظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم بـه پزشك ضروري است.

9- درصورت نيـاز بـه عمـل جراحـي، درمـان اورژانـس ودندانپزشكي، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

10- درمورد اشكال داروئي پيوسته رهش از خردكردن يا نصف كردن دارو بايد حتيالامكان خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضدتشنج، ابتدا 200 ميليگرم 2 بــار در روز (درروز اول) مــصرف مــيشــودو ســپس بــه مقدارمصرف 200 mg/day در فواصـل هفتگـي تازمـان دستيابي به پاسخ مطلـوب افـزايش مـي يابـد . بـه عنـوان نگهدارنــده، معمــولاً600-1600 mg/day مــصرف ميشود. به عنوان ضد درد عصبي، ابتـدا 100 ميلـي گـرم دوبار در روز (در روز اول ) مصرف ميشود و سپس به ايـن مقدار تا 100) 200 mg/day ميليگرم هر 12 سـاعت ) درصورت نياز تازمان رفع درد افزوده ميشـود . بـه عنـوان نگهدارنــده، 200-1200 mg/day درمقــادير منقــسم مصرف ميشود.

كودكان:

بـه عنـوان ضدتـشنج در كودكـان كمتـر از 6 ســـال، ابتـــ دا 10-20 mg/kg/day در دو يـــا ســـه مقدارمنقـسم مـصرف مـيشـود و سـپس مقـدار مـصرف برحسب نيـاز وتحمـل بيمـار، هـر هفتـه 100 mg/day افــزايش مــييابــد. بــه عنــوان نگهدارنــده، معمــولا 250-350 mg/day مصرف ميشـود . دركودكـان 6-12 سال، ابتدا 100 ميليگرم دوبـار در روز (روز اول) مـصرف ميشود. و سپس هر هفته 100 mg/day تازمان حصول پاسخ مطلوب، به اين مقدارمصرف اضافه ميشود.

اشكال پيوسته رهش خوراكي

بزرگــسالان:

بـه عنـوان ضدتـشنج، ابتـدا 100-200 ميليگرم يك يا دو بار در روز همراه غذا مصرف مـي شـود كه درصورت نياز و تحمل بيمار افزايش مي يابد. به عنـو ان نگهدارنده، معمولاً800-1200 mg/day مصرف ميشود. به عنوان ضد درد عصبي ابتدا 100 ميليگرم دوبار در روز مصرف ميشود و سپس مقدارمـصرف تـا 200 mg/day (100 ميليگرم هر 12 ساعت ) درصورت نياز تازمان رفـع درد افزايش مييابد.

كودكان:

به عنـوان ضدتـشنج دركودكـان 6-12 سـال، 100 ميلــيگــرم 1-2 بــار در روز اول مــصرف مــيشــود وسپس مقدار مصرف برحسب نياز و تحمل بيمار بتـدريج به ميزان 100 mg/day تا زمان حـصول پاسـخ مطلـوب افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg

Sustained Release Tablet: 200 mg, 400 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد