هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كربوپلاتين - CARBOPLATIN

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1218

موارد مـصرف :

كربـوپلاتين در درمـان كارسـينوماي تخمدان، ريـه، سـر و گـردن، بيـضه و سـمينوما مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثـر :

 كربـوپلاتين احتمـالاً مـانع جـدا شـدن دورشــته DNA از يكــديگر و تــداخل در عملكــرد آن ميشود. كربوپلاتين در چرخه سلولي بطور غيراختصاصي عمل ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 نيمه عمر اوليه پلاسمايي (آلفـا ) 1/1 تا 2 ساعت و نيمه عمر پلاسـمايي پـس از توزيـع مجـدد (بتا) 2/6 تا 5/9 ساعت است. دفع دارو كليوي است.

 عــوارض جــانبي:

 كــم خــوني، كــاهش گلبــولهــاي سفيدخون و درد در ناحيه تزريـق از عـوارض شـايع دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

 1- توصيه مي شود كربوپلاتين بـراي بيمـاران بـستري در بيمارستان و تحت مراقبت پزشك متخصص تجويز شـود . ضمناً تسهيلات لازم براي درمـان آنافيلاكتيـك احتمـالي بايد در دسترس باشد.

 2- مقدار مصرف نگهدارنده بايد براي هـر بيمـار بـصورت انفــرادي و باتوجــه بــه پاســخ هــاي بــاليني و تغييــرات هماتولوژيك بيمار و ظهور يا شـدت سـميت دارو تعيـين شود.

3- توصيه مـي شـود انفوزيـون وريـدي كربـوپلاتين طـي 15-60 دقيقه انجـام شـود . ضـمناً كربـوپلاتين از طريـق انفوزيون مداوم وريدي طي 24ساعت قابل تجويز است.

 4- تقسيم مقدار مصرف تام روزانه بـه 5 قـسمت ممكـن است شدت تهوع و استفراغ را كاهش دهد.

 مقدار مصرف :

مقدار مـصرف اوليـه در كارسـينوماي 300 است. مقـدار مـصرف باتوجـه بـه 2 تخمدان mg/m كليـرانس كـرآتينين تنظـيم مـيگـردد. مقـدار مـصرف نگهدارنده برمبناي تعداد پلاكت و گلبول هاي سفيد خون بيمار تنظيم ميگردد.

 اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml

For Infusion: 50 mg/100 ml

 

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد