هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كارموستين - CARMUSTINE

تعداد بازدید : 1083

موارد مصرف :

كارموستين در درمان تومور هاي اوليـه مغز، لنفـوم هـاي هـوچكيني و غيـر هـوچكيني و م يلـوم مولتيپــل مــصرف مــي شــود و ممكــن اســت در درمــان كارسينوماي كبد و گوارش و ملانوماي بـدخيم نيـز مـوثر باشد.

 مكانيسم اثر :

 كارموستين يك عامل آلكيله كننده است كه ميتواند DNA و RNA را آلكيله كند.

 فارماكوكينتيـك:

 كارموسـتين از سـدخوني – مغـزي ميگذرد. متابوليسم آن كبدي است و بطور عمده از كليـه دفع ميشود.

 هشدارها:

1- كارموستين در صورت وجود ضعف مغزاستخوان، عيب كار ريه ها و عيب كار كليه، بايد با احتياط فـراوان تجـويز شود.

 2- احتمـال بــروز مقاومــت متقــاطع بــين لوموســتين و كارموستين وجود دارد.

عوارض جـانبي :

 كـاهش گلبـول هـاي سـفيدخون يـا عفونت، التهاب وريد، پنوموني يـا فيبـروز ريـوي وكـاهش پلاكتهاي خون از عوارض شايع كارموستين هستند.

 نكات قابل توصيه:

1- به منظور جلـوگيري از ضـعف مغزاسـتخوان ناشـي از كارموستين، دوره هاي درماني بـا آن حـداقل بايـد شـش هفته فاصله داشته باشد.

 2- مقدار مـصرف دارو بايـد طـي 1-2 سـاعت انفوزيـون گردد تا مانع بروز التهاب درمحل تزريق گردد.

 3- كارموستين را ميتوان بـصورت تزريـق داخـل شـريان كبدي نيز مصرف كرد.

 مقـدار مـصرف:

 بـراي درمـان تومـورهـاي مغـزي، كارســينوم دســتگاه گــوارش، لنفــوم هــوچكيني يــا غيرهوچكيني، ميلوم مولتيپل يا ملانوماي بـدخيم مقـدار 150-200 به صورت مقدار واحد هر 6-8 هفتـه mg/m2 75-100 طي دو روز متوالي هـر 6 ه فتـه يـا 2 يا mg/m 40 طي 5 روز متوالي هر 6 هفته تزريق وريـدي mg/m2 ميشود. مقدار مصرف دارو بايد برمبناي تعداد گلبول هاي سفيدخون يا پلاكتها تنظيم گردد.

 اشكال دارويي:

Injection: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد