هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفالکسین - CEFALEXIN

تعداد بازدید : 16958

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونـت اسـتخوان و مفاصـل، پنومـوني باكتريـايي، عفونتهاي پوستي و بافت هاي نرم، التهاب عفوني لوزه هـا و عفونتهاي مجاري ادرار مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

95درصد دارو از راه خـوراكي جـذب ميشود و غلظت سرمي آن پس از يكساعت بـه اوج خـود ميرسد. نيمه عمر دارو تقريبا 0/9-1/5 ساعت اسـت كـه درصورت عيب كار كليه ممكن اسـت تـا 40 سـاعت نيـز افزايش يابد . 80درصـد دارو از راه كليـه وازطريـق ترشـح توبولي دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به سفالوسپورين ها، پني سيلينها و مشتقات آنها يـا پنيسيلامين يا بيماري پورفيري، نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1- درصورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلينها، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كاذب در آزمون كومبس يا قند ادرار شود.

 3- اين دارو ممكن است سبب بروز كوليت پسودوممبران شود.

4- دربيمـاران مبتلابـه عيـب كـار كليـه، كـاهش مقـدار مصرف دارو ضروري است.

 عوارض جانبي :

واكـنش هـا ي آلرژيـك شـامل كهيـ ر و بثورات جلدي و علايـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهـوع، اسـتفراغ و اسـهال و علائـم كوليـت پسودوممبران بامصرف اين دارو گزارش شده است.

 تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا يـا وانكومايـسين احتمــال بــروز مــسموميت كليــوي افــزا يش مــييابــد. اثرضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان بـا ايـن دارو ممكن است افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

1-سوسپانسيون دارو پس از تهيه درصورت نگهـداري در يخچال تا 14 روز پايدارخواهد بود.

 2- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن دارو را بايد مصرف كر د. ولـي اگرتقريبـاً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود ومقدارمصرف بعدي نيـز دو برابر نگردد.

 3- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال، بايد با پزشك مشورت شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: سفالكسين به مقدار 250 ميليگرم هـر 6 ساعت يا 500 ميليگرم هر 8-12 ساعت مصرف ميشـود كه در درمان عفونت هاي شديد اين مقدار تا 1-1/5 گـرم هر 6-8 ساعت قابل افزايش خواهدبود. كودكان: مقدار مصرف سفالكـسين دركودكـان بـا سـن كمتــر از يــك ســال 125 ميلــيگــرم هــر 12 ســاعت، دركودكان 1-5 سال، 125 ميليگرم هـر 8 سـاعت، و در كودكان 6-12 سال، 250 ميليگرم هر 12 ساعت مـصرف ميباشد.

 اشكال دارويي :

Capsule or Tablet: 250 mg, 500 mg

,For Oral Suspension: 125 mg/5ml250 mg/5ml

Sachet: 125mg, 250mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد