هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفازولین - CEFAZOLIN

ضد باکتری

تعداد بازدید :19286

رده بارداری : B

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونت هاي ادراري به ويژه در دوران بارداري و نيـز به عنـوان پيـشگيري از عفونـت قبـل از اعمـال جراحـي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

غلظت سرمي دارو 1-2 سـاعت پـس از تزريق عضلاني به اوج خود م يرسد. نيمه عمـر دارو بـه طور متوسط 1/5 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه تا 42 ساعت نيز ممكن است افزايش يابد . 70-86 درصـد دارو از راه كليه و ازطريق ترشح توبولي، دفع ميشود. موارد منع مصرف : درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به پني سيلينها، سفالوسپورين ها يا پني سيلامين يا ابتلاي به بيماري پورفيري، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلينهـا ، بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كاذب در آزمون كومبس ياقند ادرار شود.

3- دربيمـاران مبتلابـه عيـب كـار كليـه، كـاهش مقـدار مصرف دارو ضروري است.

4- سفالوسـپورينهـا ممكـن اسـت سـبب بـروز كوليـت پسودوممبران شوند.

عوارض جانبي :

واكـنش هـا ي آلرژيـك شـامل كهيـر و بثورات جلدي و علايـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهوع، استفراغ و اسهال و علائـم مربـوط بـه كوليت پسودوممبران بامصرف اين دارو گزارش شدهاند.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا يـا وانكومايـسين، احتمال بروز مسموميت كليوي افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن دارو را بايد مصرف كرد . ولـي اگرتقريبـاً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود ومقدارمصرف بعدي نيـز دو برابر نگردد.

2- مخلوط كردن سـفازولين بـا سـاير دارو هـا (بـه ويـژه آمينوگليكوزيدها) در يك محلول توصيه نميشود.

3- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال، بايد با پزشك مشورت شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

از راه تزريق آهسته يا انفوزيون وريـدي يـا تزريق عضلاني يك گـــرم از دارو 0/5-1 سـاعت قبـل از شروع عمل ، 0/5-1 گرم درحين عمل و 0/5-1 گرم هر 8 ساعت پس از جراحي تا 24 ساعت مصرف ميشود. براي پيشگيري از آندوكارديت، يك گرم 0/5 سا عت قبـل از شروع جراحي، در درمـان پنومـوني پنوموكـوكي، 500 ميليگرم هر 12 ساعت، در عفونت حـاد مجـاري ادراري، يك گـرم هـر 12 سـاعت و بـراي سـاير عفونـت هـا 250 ميليگرم تا يـك گـرم هـر 6-8 سـاعت از راه وريـدي يـا عضلاني تزريق ميشود.

كودكان:

براي پيـشگيري از آنـدوكارديت، 25 mg/kg 0/5 ساعت قبل از شروع عمل جراحي تزريـق وريـدي يـا عضلاني ميشود. در مورد ساير عفونت هـا ، بـراي نـوزادان بزرگتر از يك ماه 6/25-25 mg/kg هر 6 ساعت و براي نوزادان بـا سـن كمتـر از يكمـاه 20mg/kg هـر 8-12 ساعت تزريق وريدي يا عضلاني ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد