هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفپیم(CEFEPIME)

ضد باکتری

تعداد بازدید :1000

موارد مصرف :

سفپيم يك سفالوسپورين نسل چهارم است كه در درمان عفونـت هـاي ناشـي از ارگانيـسم هـايحـساس، شـامل عفونـتهـاي مجـاري ادرار و تنفـسي و پوست مصرف ميشود.

 مكانيـسم اثـر:

 ايـن دارو بـر عليـه طيـف وسـيعي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي موثر است.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو به سرعت و بطور كامل پس از تزريق عضلاني جذب ميشـود و از 1/5 سـاعت پـس از تزريق عضلاني و نيم ساعت پس از تزريق وريدي، غلظـت پلاسمايي آن به اوج ميرسد. نيمه عمر پلاسـمايي دارو 2 ساعت بـوده و 20% آن بـه پـروتئين هـاي پلاسـما پيونـد مييابد. اين دارو از طريق كليه و 85% آن بـصورت دسـت نخورده دفع ميشود.

 هشدارها :

1- در صورت وجود سابقه حساسيت به پنـي سـيلين هـا، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كـاذب در آزمون كومبس و قند ادرار شود.

 3- كاهش مقدار مصرف دارو در بيماران مبـتلا بـه عيـب كار كليه ضروري است.

 4- اين دارو ممكن است سبب بروز كوليت پسودوممبران شود.

 عوارض جانبي :

واكـنش هـاي آلرژيـك شـامل كهيـر و بثورات جلدي و علائـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهوع، استفراغ و اسهال و علائـم مربـوط بـه كوليت پسودوممبران بـا مـصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: سفپيم از طريق تزريق عميق عـضلاني يـا انفوزيـون وريـدي طـي 30 دقيقـه مـصرف مـيشـود. در عفونتهاي ملايم تـا متوسـط 1-2 g/day در دو مقـدار منقسم مصرف مـي شـود كـه در عفونـت هـاي شـديد تـا 4 g/day در دو مقــدار منقــسم تزريــق مــيشــود. در نوتروپني تب زا، تا 6 g/day در سه مقدار منقسم تزريـق ميشود. كودكان: در كودكان 2 مـاه و بزرگتـر و بـا وزن تـا 40 كيلوگرم، 50 mg/kg دو بار در روز تزريق ميشـود . ايـن مقدار در نوتروپني تب زا، تـا 3 بـار در روز قابـل مـص رف ميباشد.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection: 500 mg, 1 g, 2 g (as (Dihydrochloride monohydra

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد