هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفيكسيم - CEFIXIME

تعداد بازدید : 5344

موارد مصرف :

سفيكسيم در درمان عفونت هـا ي حـاد ناشي از باكتري هاي حساس به اين دارو مصرف مـي شـود كــه شــامل ســوزاك، عفونــت گــوش ميــاني، فارنژيــت، عفونتهاي بخش تحتاني دستگاه تـنفس و عفونـت هـا ي مجاري ادراري ميشود.

 فارماكوكينتيك:

فقط 40-50درصد يك مقدار مصرف خوراكي سفيكسيم به آهستگي جذب ميشود. جذب اين دارو در حضور غذا كاهش مي يابد. اوج غلظت سـرمي دارو 2-6 ساعت پس از مصرف خوراكي آن حاصـل مـي شـود . نيمه عمر پلاسمايي دارو 3-4 ساعت اسـت كـه در عيـب كار كليه افزايش مي يابـد . متابوليـسم ايـن دارو مـشخص نشده است . حدود 20درصد از دار و به صورت تغيير نيافته از راه كليــههــا و 60درصــد دارو از راه غيركليــوي دفــع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه حـساسيت به پنيسيلينها، سفالوسپورينها يا پنيسيلامين يا ابتلاي به پورفيري، نبايد مصرف شود.

 مقدار مصرف :

بزرگــسالان: ايــن دارو از راه خــوراكي بــه مقــدار 200-400 mg/day بــه صــورت واحــد يــا در مقــادير منقسم مصرف ميشود. كودكــان: در كودكــان بــا وزن كمتــر از 50 كيلــوگرم 8 mg/kg در روز از سوسپانـسيون خـوراكي بـه صـورت واحد يا در دو مقدار منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg, 400 mg

Powder For Suspension: 100 mg/5 ml Sachet: 50 m

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد