هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفتازيديم - CEFTAZIDIME

ضد باکتری

تعداد بازدید :1021

موارد مصرف :

 سفتازيديم از سفالوسپورين هاي نـسل سوم است كه برعليه بـاكتري هـاي گـرم منفـي بـه ويـژه گونههاي پسودوموناس مـوثر اسـت . ايـن دارو در درمـان عفونتهاي ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و گـرم منفـي حساس به دارو، ازجملـه عفونـت هـا ي مجـاري صـفراوي، فيبروز سيستيك، عفونت هاي تنفسي، درمان بيماري هاي عفوني در بيماراني كه سيستم ايمني آنهـا تـضعيف شـده اســت، مننژيــت، پري تونيــت، پنومــوني، ســپتي ســمي، عفونتهاي پوستي و پيـشگيري از بـروز عفونـت پـس از اعمال جراحي مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اوج غلظت سـرمي دارو يـك سـاعت پـس از تزريـق عـضلاني بـه دسـت مـيآيـد. نيمـه عمـر پلاسمايي دارو حدود 2 ساعت است كـه درصـورت عيـب كار كليه افزايش مي يابد. اين د ارو در صفرا ترشح ميشود. دفـع سـفتازيديم عمـدتاً كليـوي و ازطريـق فيلتراسـيون گلومرولي است.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود حساسيت مفـرط به سفالوسـپورين هـا ، پنـي سـيلين هـا ومـشتقات آنهـا بـا پنيسيلامين يا ابتلاي بيمار به پورفيري، ايـن دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود سابقه حساسيت به پنـي سـيلين هـا و عيب كار كليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كاذب در آزمون كومبس يا قند ادرار شود.

 3- اين دارو ممكن است سبب بروز كوليت پسودوممبران شوند.

 4- دربيمـاران مبتلابـه عيـب كـار كليـه، كـاهش مقـدار مصرف دارو ضروري است.

 عوارض جانبي :

عوارض گزارش شده عبارتند از : اسهال و بندرت كوليت وابسته به آنتي بيوتيك، تهـوع، اسـتفراغ، احساس ناراحتي در شكم، سردرد، واكـنش هـا ي آلرژيـك )شامل بثورات جلدي، خارش، كهير، تـب و دردمفاصـل و آنافيلاكسي)، اريتم مـولتي فـرم، نكروليـز سـمي پوسـت، اختلال در آنزيم هاي كبدي، هپاتيت و يرقـان كلـستاتيك گذرا.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 اثــر ضــدانعقادي وارفــارين درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افـزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال بايد با پزشك مشورت شود.

 2- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن دارو را بايد مصرف نمود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود و مقـدار مـصرف بعـدي نيز دو برابر نگردد.

 3- مخلوط كردن سـفتازيديم بـا سـاير دارو هـا بـه ويـژه آمينوگليكوزيدها و وانكومايـسين دريـك محلـول توصـيه نميشود.

 مقدار مصرف :

 بزرگـسالان: مقـدار مـصرف سـفتازيديم از راه تزريـق عميق عضلاني يا وريدي يك گــرم هر 8 ساعت يا 2 گرم هر 12 ساعت است كه در صورت وجود عفونت شديد بـه 2 گرم هر 8-12 ساعت افزايش مي يابد (مقادير بيش از 1 گرم در صورت مصرف به صورت مقـدار واحـد بايـد از راه وريـدي تزريـق شـوند). حـداكثر مقـدار مـصرف دارو در بيماران سالخورده 3 g/day اسـت . ايـن دارو در فيبـروز سيستيك همراه با عفونت ريوي ناشي از پسودوموناس در بيماران با كليه سالم به مقـدار 100-150 mg/kg/day در 3 مقدار منقسم مصرف ميشود. بعنـوان پيـشگيري از عفونت در اعمال جراحي پروستات، مقدار 1 گـرم قبـل از القاي بيهوشي مصرف ميشود كه در صورت نيـاز پـس از برداشــتن كــاتتر تكــرار مــيشــود. ايــن دارو در درمــان عفونتهاي مجاري ادرار يا عفونت خفيف به مقدار 0/5-1 گرم هر 12 ساعت مصرف ميشود. كودكــــان: دركودكـــان بـــا ســـن تـــا 2 مـــاه 25-60 mg/kg/day در 2 مقدار منقسم و در كودكـان با سن بيش از 2 ماه به مقدار 30-100 mg/kg/day در 2 يا 3 مقدار منقسم مصرف ميشـود كـه ايـن مقـدار در كودكان مبتلا به مننژيت يا ضعف سيـستم ايمنـي يـا در درمان فيبروز سيستيك همراه با عف ونـت ريـوي ناشـي از پــسودوموناس تــا مقــدار 150 mg/kg/day (حــداكثر 6 g/day) در 3 مقدار منقسم مـي باشـد . مقـدار مـصرف دارو در درمان عفونت هاي ادراري و عفونـت هـا ي خفيـف مانند بزرگسالان است.

 اشكال دارويي:

Powder For Injection: 500 mg, 1 g, 2 g (as (Pentahydr

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد