هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفتي زوكسيم - CEFTIZOXIME

تعداد بازدید : 1604

موارد مصرف :

 سفتي زوكسيم در درمان عفونـت هـا ي مفصل واستخوان، سوزاك ساده، عفونت هاي داخل شـكم، مننژيت، سپتي سمي باكتريايي، عفونت هاي بافـت نـرم و پوست و عفونـت هـا ي باكتريـايي مجـراي ادراري مـصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 غلظت سرمي دار و يك ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خود مي رسد. نيمـه عمـر دارو 7/1 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه ممكـن اسـت تـا 30 ساعت افزايش مييابد.

 موارد منع مصرف :

درصورت وجود حساسيت مفـرط بــه سفالوســپورينهــا، پنــيســيلينهــا ومــشتقات آنهــا، پنيسيلامين يا بيماري پورفيري، نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1- درصورت وجود سابقه بيماري گوارشي بـويژه كوليـت اولسراتيو، آنتريت ناحي هاي و كوليت ناشي از آنتي بيوتيك، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- دربيمـاران مبتلابـه عيـب كـار كليـه، كـاهش مقـدار مصرف دارو ضروري است. عوارض جانبي : اسهال خفيف، كرا مپهاي شكم، تهـوع يا استفراغ، سردرد، كانديدياز د هاني (رشـد بـيش از حـد قـارچ)، كانديـدياز واژن (خـارش و ترشـح واژن) وعلايـم مربوط بـه كوليـت پـسودوممبران (كرامـپ و درد شـديد معده يا شكم، اسهال شديد و آبكي واحتمالاً خوني و تب)با مصرف سفالوسپورينها گزارش شده است.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 اثـر ضـدانعقادي وارفـارين، درصورت مصرف همزمان با سفالوسپورين ها ممكن اسـت افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال بايد با پزشك مشورت شود.

 2- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن دار و را بايد مصرف نمود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود و مقـدار مـصرف بعـدي نيز دو برابر نگردد.

 3- مخلوط كردن سفتي زوكسيم با ساير دارو هـا بـه ويـژه آمينوگليكوزيدها دريك محلول توصيه نميشود.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان: درعفونت هاي بدون عواقب مجا ري ادراري، 500 ميليگرم هر 12 ساعت و براي ساير عفونت هـا 2-1 گرم هر 8-12 سـاعت از راه عـضلاني يـا وريـدي تزريـق ميشود. در عفونت هـا ي مخـاطره آميـز 3-4 گـرم هـر 8 ساعت از راه وريدي تزريق ميشود. دردرمان سوزاك، يك گرم به صورت مقدار واحد تزريق عضلاني ميشود. توجه: درصورت ضرورت تزريق 2 گرم يـا بيـشتر از ايـن دارو بصورت عضلاني، اين مقدار بايد به صورت منقسم در عضلات مختلف تزريق شود. كودكان: در درمان عفونت هاي باكتريايي دركودكـان بـا سن 6 ماه تا 12 سال، 50 mg/kg هر 6-8 ساعت تزريق عضلاني يا وريدي ميشود.

 اشكال دارويي:

Powder For Injection: 500 mg, 1 g (as (Sodium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد