هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفتریاکسون - CEFTRIAXONE

تعداد بازدید : 1033

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف:

ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريـايي حـساس بـه آن مـصرف مـيشـود كـه شـامل شـانكروئيد، آنـدوكارديت، سـالمونلوز، شـيگلوز، سـوزاك، مننژيـت (درمـان و پيـشگيري از مننژيـت منگوكـوكي)، سپتي سمي و حصبه ميباشـد . ايـن دارو قبـل از اعمـال جراحـي و بـه منظـور پيـشگيري از عفونـت نيـز مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

سفترياكـسون بـه دليـل پيونـد بـه پروتئين از كينتيك غيرخطي وابـسته بـه مقـدار پيـروي ميكند. اوج غلظت سرمي دارو پس از تز ريق عـضلاني تـا 2 ساعت بعد از حاصل ميشود. نيمه عمر پلاسـمايي دارو 6-9 ساعت است . سفترياكسون به طور وسيع در بافت هـا و مايعات بدن منتشر ميشود. بيش از نيمي از يك مقـدار مصرف دارو از طريق ادرار و به صورت تغيير نيافته وبقيـه از طريـق مـدفوع بـه صـورت تغييـر نيافتـه يـا تركيبـات غيرفعال دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به پني سيلينها ، سفالوسپورين ها يا پنـي سـيلامين، ابتلاي به پورفيري و در نوزادان مبتلا بـه كمـي آلبـومين خون، اسيدوز، زردي يا زيـادي بيلـي روبـين خـون نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود س ابقه بيماري گوارشي بـويژه كوليـت اولسراتيو، آنتريت ناحي هاي و كوليت ناشي از آنتي بيوتيك، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- دربيماران مبتلابه عيب كار كبد يا كليه، كاهش مقدار مصرف اين دارو ضروري است.

3- در نــوزادان نــارس ايــن دارو ممكــن اســت موجــب جابجائي بيليروبين از آلبومين سرم شود.

4- تزريق اين دارو در نوزادان بايد به آهستگي و طي 60 دقيقه صورت گيرد. عوارض جانبي : واكـنش هـا ي آلرژيـك شـامل كهيـر و بثورات جلدي و علايـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهـوع، اسـتفراغ و اسـهال و علايـم كوليـت پسودوممبران با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسـپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـدهـا و وانكومايـسين احتمال بـروز مـسموميت كليـوي افـزايش مـي يابـد . اثـر ضدانعقادي وارفارين درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

مخلوط كـردن ايـن دارو بـا سـاير داروها به ويژه آمينوگليكوزيد هـا در يـك محلـول توصـيه نميشود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

معمولاً 1-2 گرم در روز به صورت واحد يا در دو مقدار منقسم به صورت تزريق عميـق عـضلاني يـا تزريق آهسته وريدي (طي 2-4 دقيقه ) و انفوزيون وريدي (طي 30 دقيقه ) مصرف ميشود. در عفونـت هـا ي شـ ديد، اين مقدار تا 4 گرم در روز افزايش مي يابـد . بـراي درمـان سوزاك بدون عواقب، مقـدار 250 ميلـي گـرم بـه صـورت مقدار واحد تزريق عضلاني مـي شـود . بـراي پيـشگيري از بروز عفونت قبل از اعمال جراحي، مقـدار 1 گـرم 0/5 تـا يك ساعت قبل از عمل مصرف ميشود. براي پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي مقـدار 250 ميلـي گـرم بـه صـورت مقدار واحدتزريق عضلاني ميشود. توجه: درصورت نياز به تزريق عـضلاني بـيش از 1 گـرم درروز، مقدار مصرف بايد بـه صـورت منقـسم در عـضلات مختلف تزريق شود.

كودكـــان:

مقـــدار مـــصرف در نـــوزادان وكودكـــان 20-50 mg/kg يكبار در روز ميباشد كه اين مقـدار در عفونتهاي شـديد تـا 80 mg/kg در روز ممكـن اسـت افــزايش يابــد. حــداكثر مقــدار مــصرف در نــوزادان تــا 50 mg/kg در روز است . براي پيشگيري از بروز مننژيت مننگوكوكي مقدار 125 ميليگـرم بـصورت واحـد تزريـق عضلاني ميشود. توجه: مقادير مـصرف بـيش از 50mg/kg در كودكـا ن بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي تزريق شود. انفوزيـون وريدي در نوزادان بايد طي حداقل 60 دقيقه انجام شود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد