هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفوروکسيم - CEFUROXIME

ضد باکتری

تعداد بازدید :34935

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو بويژه عفونتهاي ناشـي از هموفيلـوس انفلـوآنزا و گونوكـوك و براي پيـشگيري از بـروز عفونـت قبـل از اعمـال جراحـي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو از راه خــوراكي جــذب ميشود. اوج غلظـت پلاسـمايي دارو 2-3 سـاعت پـس از مصرف حاصل ميشود. نيمه عمـر دارو حـدود 70 دقيقـه است. سفوروكسيم در بدن بطور وسيعي منتشر ميشود و بـدون تغييـر از راه فيلتراسـيون گلـومرولي در ادرار دفـع ميگردد. موارد منع مصرف : درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به سفالوسپورين ها، پني سيلينها ومشتقات آنها يـا پنيسيلامين يا ابتلاي به پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- درصورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلينها بايـد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- درصورت وجود عيب كار كليه، كاهش مقـدار مـصرف دارو ضروري است.

عوارض جانبي :

واكـنش هـاي آلرژيـك شـامل كهيـر، بثورات جلدي و علايم حساسيت مفرط ( از جمله شـوك آنافيلاكتيك) ممكن است بروز كنند . مواردي از اختلالات گوارشي (اسهال، تهـوع و اسـتفراغ )، اريـتم مـولتي فـرم، علايم سندرم استيونس - جانـسون و كـاهش خفيـف تـا متوسط شنوايي دركودكاني كه ايـن دارو را بـراي درمـان مننژيت دريافت داشتهاند، گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا يـا وانكومايـسين احتمال بروز مسموميت كليوي افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

مخلوط كردن سفوروكسيم با ساير داروها، به ويژه آمينوگليكوزيدها، توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان: در اغلب عفونت هـا ي تنفـسي مقـدار 250 ميليگرم دو بـار در روز مـصرف مـي شـود كـه درصـورت شديد بودن عفونت اين مقدار دو برابر ميشود. در عفونت مجــاري ادراري 125 ميلــيگــرم دو بــار در روز مــصرف ميشود كه ممكن است دو برابر شود . در درمان سوزاك 1 گرم بصورت مقدار واحد مصرف ميگردد. كودكان: براي كودكـان بـا سـن 3 مـاه و بيـشتر 125 ميليگـرم دو بـار در روز مـصرف مـي شـود كـه در مـورد كودكان با سن 2 سال و بيشتر مي توان ايـن مقـدار را دو برابر كرد. تزريقي توجه: محلول تزريقـي ايـن دارو (بـصورت ملـح سـديم ) بصورت عضلاني يا وريـدي (آهـسته ) يـاانفوزيون وريـديتزريق ميشود. مقادير بيش از 750 ميليگرم بايد فقط از راه وريدي تزريق شوند. بزرگسالان: مقدار 750 ميليگرم هر 6-8 سـاعت كـه در عفونت هاي شديد دوبرابر ميشـود . دردرمـان سـوزاك مقدار 1/5 گرم بصورت تك دوز تزريق ميشود (مـي تـوان اين مقدار را بصورت عـضلاني در دو نقطـه تزريـق كـرد ). براي پيشگيري از برو ز عفونت قبل از اعمال جراحـي 1/5 گرم در زمان شروع عمل تزريـق و پـس از آن در صـورت لـزوم 3 مقـدار 750 ميلـيگرمـي هـر 8 سـاعت تزريـق ميگردد. دردرمان مننژيت 3 گرم بصورت وريـدي هـر 8 ساعت تزريق ميگردد. كودكــان: مقــدار مــصرف معمــول بــراي كودكــان 30-100 mg/kg/day در 2-4 مقدار منقسم ميباشـد . در درمــان مننژيــت مقــدار 200-240 mg/kg/day در 3-4 دوز منقسم مصرف ميشود كه پـس از 3 روز يـا بـا كـاهش علائـم بيمـاري بـه 100 mg/kg/day كـاهش مييابد. اين مقدار براي نوزادان نصف خواهدشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg, 500 mg (as axetil Powder For Injection: 750 mg, 1.5 g (as (ax

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد