هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفالوتين - CEPHALOTHIN

تعداد بازدید : 1324

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گـرم مثبـت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

غلظت سرمي دارو 0/5 ساعت بعـد از تزريق عضلاني به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو 0/5-1 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه ممكن اسـت تـا 18 ساعت نيز افزايش يابد . حدود 60-70درصد از طريـق كليه و از راه ترشح توبولي دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به سفالوسپورين ها يا پني سيلينها ومشتقات آنهـا ، پنيسيلامين يا بيماري پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلينها بايـد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كاذب در آزمون كومبس و قندادرار شود.

 3- كاهش مقدار مصرف دارو در بيمارا ن مبـتلا بـه عيـب كار كليه ضروري است.

 4- اين دارو ممكن است سبب بروز كوليت پسودوممبران شود.

 عوارض جانبي :

 واكـنش هـاي آلرژيـك شـامل كهيـر و بثورات جلدي و علايـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهوع، استفراغ و اسهال و علائـم مربـوط بـه كوليت پسودوممبران بـا مـصرف ايـن دارو گـ زارش شـده است.

 تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا ، وانكومايـسين يـا آمفوتريسين خطر بروز مسموميت كليوي افزايش مي يابد. مصرف همزمان داروهاي مدر گروه لوپ با سفالوتين خطر بـروز مـسموميت كليـوي ناشـي از سـفالوتين را افـزايش مـيدهـد. اثـر ضـدانعقادي وارفـارين درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

 1- مخلوط كردن سـفالوتين بـا سـاير دارو هـا (بـه ويـژه آمينوگليكوزيدها) توصيه نميشود.

 2- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن دارو را بايد مصرف كرد، ولي اگ ر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود و مقـدار مـصرف بعـدي نيز دو برابر نگردد.

 3- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال بايد با پزشك مشورت شود.

 4- ســفالوتين از راه تزريــق آهــسته وريــدي (طــي 3-5 دقيقه) مصرف ميشود، تزريق عضلاني ايـن دارو دردنـاك است.

مقدار مصرف :

اين دارو به مقدار 0/5-1 گرم هر 4-6 ساعت مصرف ميشود كه در عفونت هاي شديد اين مقدار تا 12 گرم در روز افزايش مييابد.

 اشكال دارويي :

(Powder For Injection: 1 g (as Sodium

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد