هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

زغال فعال - CHARCOAL ACTIVATED

گوارشی

تعداد بازدید :1339

موارد مصرف :

زغال فعال براي درمان غيراختـصاصي اورژانــس در مــسموميت ناشــي از اكثــر دارو هــا و مــواد شيميايي مصرف ميشود. اين دارو ميتواند به بـسياري از سموم در معده پيوند يافته و جذب آنهـا را كـاهش دهـد، هرچند كه در مسموميت بـا سـيانور، كـاملاً بـي اثـر و در مسموميت با اسيد هاي معدني، باز هاي سـوزاننده، اتـانول، متانول و املاح آهن، اسيدبوريك، و مواد پاك ً كننده نسبتا بياثر است . اين دارو بـراي درمـان اسـهال، سـوء هاضـمه، افزايش كلسترول خون و كمك به جذب گاز هاي روده كه موجب نفخ مي شوند، نيز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به عنوان داروي ضد اسهال، زغـال فعـال شـده بـسياري از محـركهـايي را كـه موجـب اسـهال و ناراحتي گوارشي مي شوند، جذب سـطحي مـي كنـد. بـه عنوان پادزهر اين دار و موادسـمي خـورده شـده را جـذب ســطحي كــرده و مــانع از جــذب آنهــا در معــده و روده ميگردد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از مجـراي گـوارش جـذب نميشود و متابوليزه نيز ن ميگـردد . راه اصـلي دفـع آن از طريق مدفوع است . حداكثر اثر درماني چنانچـه دارو طـي 30 دقيقه پس از بل ع مـاده سـمي تجـو يز گـردد، حاصـل ميگردد.

هشدارها :

1- مصرف دارو ممكن است موجب بروز تهوع و اسـتفراغ گردد. اين مسئله ممكن است در موارد بلع مواد سوزاننده يا هيدروكربنهاي فرار خطرناك باشد.

2- مـصرف طـولاني ايـن دارو بـراي رفـع نـاراحتيهـاي گوارشي در كودكان زير 3 سال، ممكن است سـوء تغذيـه ايجاد نمايد.

تداخلهاي دارويي :

زغال فعـال مـي توانـ د دارو هـاي موجـود در لولـه گـوارش را جـذب كنـد. جـذب اسـتيل سيستئين خوراكي و شربت ايپكا را كاهش مي دهـد . لـذا در مــواردي كــه مــصرف هــردو دارو لا زم اســت، توصــيه ميشود كه زغال فق ط پس از اتمام استفراغ تجويز گـردد . زغال را نبايد با شير يا شربت مخلوط كـرد ، زيـرا ظرفيـت جذب زغال كاهش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- دارو بايد در ظروف در بسته نگهداري شود.

2- اگر قبلاً به مسموم شربت ايپكا داده شده است، بعد از بروز استفراغ، بايد از اين دارو استفاده ميشود.

3- استفاده طولاني مدت ايـن دارو بـه عنـو ان ضـد نفـخ توصيه نميگردد.

4- اين دارو رنگ مـدفوع را سـياه مـي كنـد، اگرچـه ايـن مسئله از نظر درماني اهميت ندارد.

5- از مــصرف همزمــان ايــن دارو بــا ســاير داروهــا بايــد خودداري شود. 

مقدار مصرف

بزرگسالان و كودكان:

در مـسموميت حـاد مقـدار 30-100 گرم (1-2 g/kg) به صـورت سوسپ انـسيون در آب مــصرف مــيشــود. در درمــان اســهال، مقــدار 520 ميليگرم مصرف ميشود كه برحسب نياز، هـر 30 دقيقـه تا يكساعت تكرار ميشود، حداكثر مقدار مـصرف در ايـن مـوارد 4 g/day مـيباشـد. بـه عنـوان ضـدنفخ، مقـدار 1-4 گرم از دارو سه بار در روز بعد از غذا مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg

Suspension: 30 g/240 ml

Powder For suspension: 50 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد