هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلرامبوسـيل - CHLORAMBUCIL

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1399

مــوارد مــصرف:

كلرامبوســيل در درمــان لوســمي ولنفومهاي هوچكيني و غيرهوچكيني مـصرف مـي شـود . اين دارو به عنوان كاهنـده فعاليـت سيـستم ايمنـي نيـز مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 كلرامبوسيل بطورغير اختصاصي برچرخه سلولي تاثيرگذارده و براي سلولهايي كـه درحـال تكثيـر نيستند نيز سمي است.

 فارماكوكينتيك:

كلرامبوسيل به خوبي و بـا سـرعت از مجراي گوارش جذب مـي شـود . متابوليـسم آن كبـدي و نيمـه عمـر آن تقريبـاً 5 سـاعت اسـت. حـداكثر غلظـت لاسمايي دارو پس از يـك سـاعت بوجـود مـي آيـد . اثـر درماني آن معمولاً پس از 3-4 هفته ظاهر مي شـود . دفـع اين دارو كليوي است.

 عوارض جانبي :

 عمده ترين عارضه جانبي كلرامبوسـيل تــضعيف مغــز اســتخوان اســت . لكــوپني، نــوتروپني، ترومبوسيتوپني، كاهش ايمني و بـروز عفونـت از عـوارض شايع اين دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

 1- مصرف مايعات كافي و يـا تجـويز آلوپورينـول از بـروز سميت كليوي ناشي از بالارفتن اسيد اوريـك در بيمـاران مبتلا به لوسمي و لنفوم جلوگيري ميكند.

 2- درصورت بروز سميت تنفسي يا ايجاد بثورات جلـدي شديد مصرف دارو بايد قطع گردد.

 3- باتوجــه بــه احتمــال بــروز تــضعيف مغزاســتخوان، كلرامبوسيل بايد به فاصله 4-6 هفته از تجويز پرتودرماني يا ساير داروهاي شيمي درماني مورد مصرف قرار گيرد.

 مقدارمصرف:

بزرگسالان: براي درمان لو سـمي لنفوسـ يتيك مـزمن، لنفـــومهـــاي هـــوچكيني و غيرهـــوچكيني در شـــروع 0/1-0/2 mg/kg (معمولاً 4 تا 10 ميلـي گـرم ) يـك يـا چندبار در روز مصرف مي شود. درمان متنـاوب بـه فاصـله دوهفته باعث كاهش عوارض خوني دارو مي گردد. در ايـن صورت مقدار مصرف اوليه 0/4 mg/kg ميباشد كـه هـر دو هفته يكبار به ميزان 0/1 mg/kg قابل افزايش اسـت تاميزان موثر يا سمي دارو حاصل شده و بـه ايـن ترتيـب مقدار مصرف دارو تنظيم ميگردد. بـه عنـوان كاهنـده ايمنـي در درمـان سـندرم نفروتيـك 0/1-0/2 mg/kg يكبــار در روز بــه مــدت 8-12 هفتــه مــصرف مــي شــود. حــداكثر ميــزان مــصرف ايــن دارو 14 mg/kg و حداكثر دوره درمان 12 هفته ميباشد. كودكان: در لوسـمي لنفوسـ يتيك مـزمن، لنفـوم هـاي هــوچكيني0/1-0/2 mg/kg يــك يــا چنــد بــار در روز مصرف مي شود. ميزان مصرف به عنوان كاهنده ايمنـي در سندرم نفروتيك مشابه مقدار مصرف بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Tablet: 2 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد