هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلرمتین هیدروکلراید - CHLORMETHINE

تعداد بازدید : 1066

مـوارد مـصرف:

 ايـن دارو در درمـان سـرطان ريـه، لوسمي (لنفوسيتيك مزمن و لوسمي ميلوسيتيك مزمن)، لنفــوم هــوچكيني (و بعــضي از انــواع غيــر هــوچكيني)، ترشــحات ناشــي از تومــور بــدخيم، ميكوزفونكوئيــد و پليسيتمي ورا بكار برده ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو با ايجـاد اتـصال بـين دو رشـته DNA و نيز RNA موجب مهـار سـاخت پـروتئين هـا و نهايتاً مرگ سلول ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

 كلرمتين بسرعت توسط مايعات بـدن غيرفعال و بعد از تزريق داخل حفرهاي بطور ناقص جـذب ميگردد. اثر آن طـي چنـد ثانيـه تـا چنـد دقيقـه ظـاهر ميشود.

 هـشدارهـا:

 در صـورت وجـود كـاهش فعاليـت مغـز استخوان و در افرادي كه سابقه تومـور مغزاسـتخوان و يـا عفونتهاي شديد و گسترده داشتهاند بـا احتيـاط تجـويز گردد. اين دارو احتمالاً باعث تضعيف گنـاد هـا در هـر دوجـنس ميگردد.

 عوارض جانبي :

 تب، لرز و يا گلودرد ، وقفـه در فعاليـت انـدامهـاي تناسـلي، بثـورات جلـدي، كـاهش شـنوايي و زنــگزدن در گــوش از عــوارض جــانبي شــايع ايــن دارو ميباشند.

 تداخلهاي دارويي :

كلـرمتين ممكـن اسـت غلظـت خوني اسيد اوريك را افزايش دهد . بنابراين اگر همزمان با آلوپورينـول و كولشيـسين مـصرف شـود، تنظـيم مقـدار مصرف داروهاي ضد نقرس ضروري است.

نكات قابل توصيه:

 1- احتمال بروز تهوع، استفراغ و كاهش اشتها وجود دارد ولي درمان را با وجود اين عوارض بايد ادامه داد.

 2- در صورت بروز خونريزي غيرطبيعي، دفع دشوار ادرار، مدفوع سياه رنگ و وجود نقاط قرمز رنـگ در روي پوسـت حتماً پزشك بايد در جريان قرار گيرد.

 3- از استنشاق وتماس چشم و پوست بـا دارو خـودداري گردد و درصورت تماس فوراً محل با آب به مدت حـداقل 15 دقيقه و سپس با محلول 2% تيوسولفات سديم شسته شود.

 مقــدار مــصرف:

 بــصورت تجــويز وريــدي، مقــدار 0/4 mg/kg/day بصورت يكجا يا در 2-4 مقدارمنقـسم متوالي مص رف مي شود. در تجويز داخـل حفـر هاي ميـزان 0/4 mg/kg، يــا داخــل پريكــارد مقــدار 0/2 mg/kg مصرف مي شود. اين مقدار در افرادي كه قبلاً تحت درمان با ديگر دارو هاي سمي بـراي سـلول قـرار گرفتـه انـد، بـه 0/2-0/3 mg/kg/day كاهش مييابد.

 اشكال دارويي:

Injection: 10 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد