هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلروکین - CHLOROQUINE

تعداد بازدید : 1418

موارد مصرف :

اين دارو بـه تنهـايي بـراي درمـان يـا پيــشگيري از مالاريــا ناشــي از پلاســموديوم ويــواكس، پلاسموديوم اوال و پلاسموديوم مالاريه مصرف مـي شـود . مــصرف ايــن دارو بــراي درمــان مالاريــاي ناشــي از پلاسموديوم فالسيپارم به دليل گستردگي مقاومـت انگـل به دارو توصيه ن ميشـود . كلـروكين همچنـين در درمـان آرتريت روماتوئيد، اسك لرودرما، پم فيگوس، آميبياز خـارج رودهاي و لوپوس اريتماتوز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيـسم اثـر دقيـق ايـن دارو شـناخته نشده است . امـا بـه توانـايي دارو بـراي پيونـد يـافتن بـه DNA ارتباط داده ميشود. اثر ضـدروماتوئيدي دارو نيـز به فعاليـت خفيـف كـاهش دهنـدگي ايمنـي نـسبت داده ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي كـاملاً جـذب ميشود، اما سرعت جذب آن متغيراست . پس از جذب در اغلب بافت هاي بدن توزيع مي يابد. غلظت سرمي دارو 3/5 ساعت پس از مصرف خوراكي به اوج خود مي رسـد . نيمـه عمر دارو 1-2 ماه است . دفع دارو عمدتاً كليـوي و خيلـي آهسته است . به طوري كه تا ماه هـا بعـد از قطـع مـصرف دارو، همچنان در ادرار بيمار قابل رديـابي اسـت . اسـيدي كردن ادرار سرعت دفع دارو را افزايش ميدهد.

هشدارها :

1- كلروكين در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود.

2- عيب كار كبد، عيب كار كليه، پسوريازيس، اخـتلالات نورولوژيك،مياستني گراو، اختلالات حاد معدي - رودهاي، كمبود G6PD و اختلالات شديد خوني.

3- معاينات چشم پزشكي و عصبي -عضلاني و همچنـين انجام آزمون شمارش تام خون در طول درمان با ايـن دارو ممكن است ضروري باشد.

عوارض جانبي :

اخـتلالات معـدي – رودهاي، سـردرد، تشنج، اختلالات بينايي، بيرنگ شدن مو يـا ريـزش آن و واكنشهاي پوستي بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهـا ي دارويـي :

دارو هـاي آنتـي اسـيد جـذب كلــروكين را كــاهش ميدهنــد . كلــروكين اثــر داروهــاي ضدصـرع را كـاهش ميدهـد. كلـروكين احتمـالاً موجـب افزايش غلظـت پلاسـمايي سيكلوسـپورين و ديگوكـسين ميشود. كلروكين ممكن اسـت علائـم مياسـتني گـراو را تشديد كند و در نتيجـه اثـرات دارو هـا ي نئوسـتيگمين و پيريدوستيگمين را كـاهش دهـد . سـايمتدين متابوليـسم كلـروكين را كـاهش و غلظـت پلاسـمايي آن را افـزايش ميدهد. مصرف همزمان كلروكين با واكسن هاري ممكـن است برپاسخ بدن نسبت به واكسن موثرباشد.

نكات قابل توصيه :

1- براي پيشگيري از ابـتلا بـه مالاريـا بهتراسـت از يـك هفته قبل از سفر بـه منـاطق آلـوده مـصرف كلـروكين را آغازكرد و حداقل تا 4 هفته پس از بازگشت از آن مناطق آلوده ادامـه داد . درصـورتي كـه فـرد يـك سـال پـس از بازگشت از آن مناطق (بـه ويـژه طـي 3 مـاه اول ) دچـار هرنوع كسالت شود، بايد به پزشك مراجعه كند، زيرا خطر ابتلاي به مالاريا وجود دارد.

2- به منظور كاهش تحريك احتمالي گوارشي، بهتر است دارو با غذا يا شير مصرف شود.

3- اين دارو بيش از مقدار تجويز شده، نبايد مصرف شود.

4- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

5- مراجعه م نظم به پزشك براي بررسي مشكلات خوني، ضعف عضلاني و معاينات چشم پزشكي ضروري است. - درصورت بروز تاري ديد يا هرنوع اختلال بينايي بايـد احتياط نمود.

مقدار مصرف درمان مالاريا :

بزرگسالان:

مقدار مصرف كلـروكين در درمـان مالاريـا يك مقدار اوليه 600 ميليگرم است كه 6-8 سـاعت بعـد با 300 ميليگرم در يك نوبت ادامه مي يابـد و پـس از آن نيز به مقدار 300 mg/day براي 2 روز مصرف ميشـود . مقدار مصرف كلروكين براي درمـان آرتريـت روماتوئيـد و لوپــــوس آريتمــــاتوز 150 mg/day تــــا حــــداكثر 2/5 mg/kg/day است.

كودكان:

در درمان مالاريا، يك مقدار اوليه 10 mg/kg مصرف ميشود كه 6-8 ساعت بعد با مـصرف 5 mg/kg در يك نوبت ادامه مـي يابـد و پـس از آن نيـز بـه مقـدار 5 mg/day براي 2 روز مصرف ميشود.

پيشگيري مالاريا :

بـراي بزرگـسالان 300 ميلـي گـرم يكبار درهفته . درمان پيشگيرانه بايستي يك هفته قبـل از ورود به منطقه آلوده شروع و تا چهار هفتـه پـس از تـرك منطقه ادامه يابد . براي نوزادان تا 12 هفته (زيـر 6 كيلـو ) 37/5 ميلـيگـرم هـر هفتـه، 12 هفتـه تـا يـازده ماهـه (6-10 كيلو ) 75 ميليگرم هفت هاي يكبار، يك تا سه سـال (10-16 كيلو ) 112/5 ميليگـرم هفتـ هاي يكبـار، 4 تـا 7 سال (16-25 كيلو ) 150 ميليگرم هفتـه اي يكبـار، 8 تـا 12 سال (25-45 كيلو) 225 ميليگرم هفته اي يكبار. 

اشكال دارويي :

(Tablet: 250 mg (as Phosphate

(Syrup: 50 mg/5 ml (as Sulfate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد