هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلرگزينول(CHLOROXYLENOL)

ضد عفونی کننده

تعداد بازدید :948

موارد مصرف :

اين دارو براي ضد عفوني كردن زخم و پوست مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

كلرگزينول يـك آنتـي سـپتيك كلرينـه فنوليك است كه بر عليه بـسياري از بـاكتري هـاي گـرم مثبت و تا حدي استافيلوكوك و باكتري هاي گرم منفـي موثر است.

عوارض جانبي :

در موارد نمادر، حـساسيت پوسـتي بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1-فعاليت ضد ميكربـي ايـن دارو در صـورت تركيـب بـا تركيبات آلي ممكن است كاهش يابد.

2-محلول هاي آبي اين دارو ممكن است بـه آلـودگي بـا ميكروارگانيسم هـا حـساس باشـد . بنـابراين بهتـر اسـت محلول هاي ايـن د ارو، قبـل از مـصرف تهيـه شـوند و در طول نگهـداري، احتيـاط هـاي لازم جهـت جلـوگيري از آلودگي محلول بعمل آيد.

اشكال دارويي :

%Solution: 5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد