هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلرپرومازين(CHLORPROMAZINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1002

موارد مصرف :

كلرپرومازين در اختلالات سـايكوتيك نظيـر اسـكيزوفرني، جنـون، مانيـا و نيـز بـصورت داروي كمكــي دردرمــان هيجــان شــديد و اخــتلالات روانــي - حركتي و نيز بعنوان ضدتهوع واستفراغ و درمان سكـسكه شديد و پورفيري بكـار مـي رود. ايـن دارو همـراه بـا يـك باربيتورات براي درمان كزاز مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

بامصرف خوراكي، كلرپرومازين جذبي سريع دارد . اماتحت تـاثير عبـور اول كبـدي قرارميگيـرد . دارو متابوليـــسم كبـــدي وســـيعي داشـــته (بعـــضي از متابوليـتهـا فعـال هـستند) و از راه صـفرا و ادرار دفـع مـيگـردد. پيونـد ايـن دارو بـه پـروتئين پلاسـما بـسيار زياداست.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت بيماري قلبـي (كمي يا زيادي فشارخون )، ضـعف شـديد CNS، اغمـاء ، سندرم مادرزادي QT طـولاني، سـابقه آريتمـي قلبـي و 450 نقايص ژنتيكي كه سبب كـاهش فعاليـت ايزوآنـزيم P شود، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود الكليسم حاد، ديـسكرازي خـوني، آسـيب شـديد مغـزي، تصلب عروق مغز ي، كاهش ذخيره قلبي مانند بي كفـايتي دريچه ميترال، بي كفايتي عروق مغـزي، فئوكروموسـيتوم،بيكفايتي كليه، سندرم Reye، عيـب كـار كبـد، سـابقه حساسيت به هر يك از فنوتيازينها.

2- بررسي حركت غيرطبيعـي و مـشاهده دقيـق علائـم اوليه ديسكينزي، درفواصل منظم درطـول درمـان، بـويژه درسالخوردگان و بيمااراني كـه مقـادير زيـاد دارو مـصرف نموده يا به مدت طولاني تحـت درمـان هـستند، توصـيه ميشود.

3- كلرپرومــازين نبايــد از راه زيرجلــدي تزريــق شــود، زيراسبب نكروز شديد بافت ميشود.

4- در درمان كزاز، جراحي و سكسكه شـديد، دارو فقـط از را تزريق وريدي مصرف ميشود.

5- قبل از تزريق وريدي، كلرپرومازين هيدروكلرايد بايد بامحلول تزريقي كلرورسديم رقيق شود.

عوارض جانبي :

علائم خارج هرمي و در مصرف طولاني مدت گاهگاهي ديسكينزي ديررس، كـاهش دمـاي بـدن (گاهي تب )، خواب آلودگي، بي ثباتي خلقي، رنگ پريـدگي، كابوس شبانه، بيخـوابي وافـسردگي ممكـن اسـت ايجـاد گردد. آثار ضدموسكاريني نظير خـشكي دهـا ن، يبوسـت، اشكال در دفع ادرار و تاري ديد و همچنين احتقان بينـي و ك ميفشارخون از عوارض شايع دارو هستند . حـساسيت به نور آفتاب، اختلالات خوني، يرقان انسدادي نيز ممكـن است بروز كنند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ا يـن دارو بـا داروهاي ضدآريتمي ، خطر ايجـاد آريتمـي هـا ي بطنـي را افــزايش ميدهــد. مــصرف كلرپرومــازين بــه همــراه ضدافسردگيها، سبب افزايش غلظت پلاسـمايي و اثـرات ضدموسكاريني آنها خصوصاً انواع سه حلقه اي مـي گـردد . كلرپرومـازين بـااثر دارو هـا ي ضدصـرع (باكـاهش آسـتانه تــشنج) مقابلــه مينمايــد. مــصرف فنوتيــازينهــا همــراه ترفنادين خطر آريتمي بطني را افزايش ميدهد . پروپرانول غلظت پلاسـمايي كلرپرومـازين را افـزايش ميدهـد . بـروز سندرم انسفالوپاتيك در تعدادي از بيمـاران كـه همزمـان ليتيم و دارو هاي ضدپسيكوز دريافت كـرده انـد ، گـزارش شده است . اثرات ضدپار كينسون لوودوپا درصورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است مهارشود. مصرف همزمان داروهاي كاهنده فشارخون با اين دارو ممكن است سـبب كاهش شديد فشارخون شود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بــاداروهــاي ضــدتيروئيد، ممكــن اســت خطــر بــروز اگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.

2- براي حصول اثـرات درمـاني مطلـوب، ممكـن اسـت چندهفته زمان موردنياز باشد.

3- درصورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، اگر رژيم درماني بصورت يك نوبت مـصرف در روز باشـد، بـه محض به يادآوردن درهمان روز، نوبت فراموش شده، بايد مصرف شود . درغيراينـصورت ، از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خـودداري شـود . اگـر رژيـم درمـاني بـصورت چنـدنوبت در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن طـي يكساعت، آن نوبت بايد مـصرف شـود . درغيراينـصورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كـردن مقدار مـصرف بعدي بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود . قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

5- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل و سـايردارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اورژانس، پزشك بايد ازمصرف اين دارو آگاه گردد.

7- هنگام رانندگي يا كـار باماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

8- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

9- هنگام ورزش در هواي گرم يا هنگام حمام آب گـرم به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايداحتياط نمود.

10-اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شـود . درصورت تداوم خشكي به مدت بيش از دوهفته، بايـد بـه پزشك مراجعه نمود.

11-احتمال بروز حـساسيت بـه نـو ر بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . استفاده از عينـك و لبـاس محافظـت كننـده ممكن است ضروري باشد.

12-بيماران سالخورده ونـاتوا ن ممكـن اسـت بـه مقـادير كمتري از دارو نياز داشته باشند.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگـــسالان:

در اخـــتلالات پـــسيكو تيك، 10-25 ميليگرم 2-4 بار در روز مصرف ميشود. مقدارمصرف در صــورت نيــاز وتحمــل بيمــار هــر 3-4 روز بــه ميــزان 25-50 mg/day افزايش مي يابـد . در تهـوع و اسـتفراغ، 10-25 ميليگرم هر 4-6 ساعت مصرف ميشـود كـه در صورت نياز و تحمل بيمار افزايش مي يابـد . قبـل از عمـل جراحي، 25-50 ميليگرم 2-3 ساعت قبـل از جراحـي و دردرمان سكسكه و پورفيري 25-50 ميليگـرم 3-4 بـار در روز مصرف ميشود.

كودكان:

در اختلالات پسيكو تيك، تهوع و اسـتفراغ، در كودكان 6 ماه تا 12 سال، 0/55 mg/kg، هر 4-6 ساعت مصرف ميشود كه در صورت نياز و تحمل بيمـار افـزايش مييابد. قبل از جراحي، 0/55 mg/kg، هـر 2-3 سـاعت قبل از عمل مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

در اختلالات شـديد پـسيكو تيك، 25-50 ميليگرم تزريق عضلاني ميشود. مقدارمصرف در صـورت نياز وتحمل بيمار پس از يك سـاعت و سـپس هـر 3-12 ساعت تكرار ميشود. در درمان تهوع و استفراغ، ابتـدا 25 ميليگرم بصورت مقدارواحـد تزريـق عـضلاني مـي شـود . درصورت تحمل، 25-50 ميليگرم هر 3-4 ساعت تازمان توقف تهوع ، تزريق عضلاني ميشـود . بـراي پيـشگيري از تهوع و استف راغ، در حين عمل جراحي، 12/5 ميلـي گـرم بصورت مقدارواحد تزريق عضلاني ميشود. پيش از عمـل جراحي نيز مقدار 12/5-25 ميليگرم (1-2 سـاعت قبـل از عمل ) تزريق عـضلاني مـي گـردد . در درمـان سكـسكه 25-50 ميليگرم 3-4 بار در روز، در درمان پورفيري 25 ميلــيگــرم هــر 6-8 ســاعت و در درمــان كــزاز 25-50 ميليگرم 3-4 بار در روز تزريق عضلاني ميشود.

كودكـان:

در درمـان اخـتلالات پـسيكوتيك و تهـوع و استفراغ، دركودكان 6 ماه تا 12 سال، 0/55 mg/kg، هر 8 ساعت تزريق عضلاني ميشود. درحين عمل جراحي نيــز 30)0/275 mg/kg دقيقــه قبــل از عمــل) تزريــق ميگردد. در درمان كزاز در كودكـان 6 مـاه تـا 12 سـال، 0/55 mg/kg، هر 6-8 ساعت تزريق عضلاني ميگردد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 100 mg

Injection: 50 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد