هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلرتاليـدون(CHLORTHALIDONE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :872

رده بارداری : B

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان خيـز (ناشـي از نارسايي احتقاني قلب، سـيروز كبـدي همـراه بـا آسـيت، درمان با كورتيكوستروئيد ها و اسـتروژن ) و نيـز بعـضي از حــالات عيــب كــار كليــه (ازجملــه ســندرم نفروتيــك، گلومرولونفريــت حــاد و نارســايي مــزمن كليــه )، زيــادي فشارخون (به تنهايي يا به عنوان درمان كمكـي ) مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

جـذب كلرتاليـدون پـس ازمـصرف خوراكي نسبتاً سريع است . پيوند كلرتاليدون به پـروتئين زياداست. اين دارو به صورت تغيير نيافتـه و تقريبـاً بطـور كامل از طريق كليه ها دفع ميشود. نيمه عمر كلرتاليدون 35-50 ساعت ميباشد و اثر مدري آ ن پـس از 2 سـاعت شروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر دارو 2 ساعت و طـول اثـر آن 48-72 سـاعت اسـت . اثركاهنـده فــشارخون ايــن دارو پــس از 3-4 روز ممكــن اســت ظاهرشود، ولي براي رسيدن به اثر مطلوب ممكن است تا 3-4 هفته زمان لازم باشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در كمي شـديد پتاسـيم وسديم خون و زيادي شديد كلسيم خون، عيب شديد كار كبد و كليه، زيادي علامتي اوره خون و بيمـاري آديـسون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در صورت وجود بيادراري يا عيب كار كليه يا عيب كار كبد و نوزادان مبتلا به يرقـان بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

2- اين دارو ممكن اسـت سـبب كـاهش پتاسـيم خـون، تشديدديابت، نقرس و لوپوس اريتماتوز سيستميك شود.

3- اندازهگيري فشارخون درطول درمـان بـا ايـن دارو در فواصل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

كمي فـشارخون وضـعيتي، اخـتلالات خفيف گوارشي، كاهش توانـايي جنـسي، كمـي پتاسـيم، منيزيم و سديم خون، زيادي كلسيم خون، آلكالوز همـراه با كمي كلرور خـون، زيـادي اسـيداوريك خـون، نقـرس، افزايش قندخون وغلظت كلسترول پلاسما، با مصرف دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمان كلـستيرامين بـا كلرتاليدون ممكن است جذب مدر هاي تيازيـدي را مهـار كند. مصرف همزمان گليكوزيدهاي ديژيتال باكلرتاليدون، به علت بروز كمي پتاسـيم خـون، ممكـن اسـت احتمـال مسموميت با ديژيتال را افزايش دهد . مصرف همزمان اين دارو با ليتيم، به علـت كـاهش كليـرانس كليـوي ليتـيم، ممكن است سبب بروز مسموميت با ليتيم شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صور ت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو زيادي فشارخون رادرمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو، مصرف آن ممكن است تا آخـر عمر ضروري باشد.

3- احتمال بروز كمي پتاسيم خون وجـود دارد . بنـابراين ممكن است مصرف پتاسيم اضـافي در رژيـم غـذايي لازم باشد. بدون مشورت پزشك رژيم غذايي نبايد تغيير يابد.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5- اگر برنامه مصرف يـك بـار در روز باشـد، مـصرف دارو صبحها هنگام برخاستن از خواب توصيه مـي شـود تـا اثـر افزايش دفعات ادرار در طول شب به حداقل برسد.

6- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن آن نوبت بايـد مـصرف شـود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان مدر، ابتدا 25-100 mg/day يا 100-200 ميليگرم يك روز در ميان و به عنوان كاهنده فــشارخون، 25-100 mg/day (بــصورت مقدارواحــد ) مصرف ميشود.

كودكـان:

مقـدار 2 mg/kg/day بـه مـدت 3 روز در هفته مصرف ميشود كه اين مقدار بر اساس پاسـخ بيمـار تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد