هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلسی دیول(CHOLECALCIFEROL)

تعداد بازدید : 1179

موارد مـصرف :

 ايـن دارو بـراي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين D، راشـي تيـسم و درمـان كمـي كلـسيم خون همراه با كمكاري پاراتيروئيد مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

اين ويتامين بـه سـهولت از ابتـدا يـا انتهاي روده كوچك جذب ميشود. اين ويتامين عمدتاً در كبد و بافـت هـا ي چربـي ذخيـره مـي شـود . فعـال شـدن متابوليك كوله كليسفرول طي دومرحلـه در كبـد و كليـه صورت مي گيرد. دفع اين ويتامين از طريـق صـفرا وكليـه است.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در زيادي كلسيم خـون، هيپرويتـامينوز D و استئوديـستروفي كليـوي همـراه بـا زيادي فسفات خون نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود تصلب شرائين يا عيب كار قلـب، زيـادي فـسفات خـون و عيب كار كليه و حساسيت مفرط به اثرات ويتامين D.

2- دربيماران مبتلا به عيب كار كليه يا در صورت مصرف مقادير زياد ويتامين، تعيين غلظت كلسيم پلاسما ضروري است.

 تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان داروهـاي آنتياسيد حاوي منيزيم با كوله كلـسيفرول ممكـن اسـت منجر به زيادي منيزيم خون، به ويژه در بيماران مبتلا بـه نارســـايي مـــزمن كليـــوي گـــردد. مـــصرف همزمـــان كولهكلسيفرول با مقادير زياد فرآورده هاي حـاوي كلـسيم يا مدر هاي تيازيدي ممكن است خطر زيادي كلسيم خونرا افزايش دهد. مصرف همزمان ساير مشتقات ويتامين D با اين دارو توصيه ن ميشود، زيرا امكـان بـروز مـسموميت افزايش مييابد.

 عوارض جـانبي :

 بامـصرف م قـادير بـيش از حـد ايـن ويتامين، بي اشتهايي، تهوع و استفراغ، اسهال، كاهش وزن بـدن، تكـرر ادرار، تعريـق، سـردرد، تـشنگي، سـرگيجه و افزايش غلظت كلسيم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

 نكات قابل توصيه:

 1- خطر بروز مسموميت بامصرف درازمدت مقادير زيـاد اين ويتامين وجود دارد.

 2- ازمصرف همزمان دارو هاي ضداسيد حاوي منيزيم بـا اين دارو بايد خودداري شود.

 3- درصورت مصرف اين دارو به عنوان افزاينـده كلـسيم خون، به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.

 4- از آنجائي كه كمبود ويتـامين D بـه تنهـايي شـايع نيست، معمولاً تركيبي از چند ويتامين تجويز ميشود.

 مقدار مصرف:

 براي پيشگيري از كمبود ويتـامين، مقدارمـصرف توصـيه شده در روز، به صورت زير است شيرخواران و كودكان از بدوتولد تاسن 3 سال 300-400 واحد، سن 4-6 سال 400 واحـد، سـن 7-10 سـال 400 واحد، بزرگسالان 200-400 واحد، زنان بـاردار ودر دورا ن شــيردهي 400 واحــد. هرواحــد از ويتــامين D، معــادل 0/025 ميكروگــرم كولــه كليــسفرول اســت . در درمــان راشــيتيــسم مقــاوم بــه ويتــامين D، در بزرگــسالان 12/000-150/000 U/day و در كودكــــــان 5/000-200/000 U/day مـــصرف مـــيشـــود. از راه تزريقي، به عنوان پيـشگيري و درمـان كمبـود و يتـامين، مقدارمصرف برحسب نياز هر بيمار تعيين ميشود.

 اشكال دارويي :

Capsule: 50,000 U

Injection: 300,000 U

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد