هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلـستيرامين(CHOLESTYRAMINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :845

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

كلـستيرامين در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي كلسترول خون (زيادي چربي خون تيـپ IIa) كـه در معرض خطر بيماري شريان كرونر بوده و به درمـان بـا رژيم غذايي يا سـاير روش هـا پاسـخ نمـي دهنـد، مـصرف ميشود. كلـستيرامين غلظـت تـام كلـسترول و LDL را كـاهش داده ولـي بـر روي غلظـت تـريگليـسريد مـوثر نميباشد. اين دارو همچنـين در درمـان خـارش ناشـي از انسداد نسبي مجاري صفراوي نيز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كلستيرامين بـا اسـيد هـاي صـفراوي در روده پيوند يافته و از جذب مجدد آنها از طريـق تـشكيل كمپلكس نامحلول جلوگيري مي كند. پيونـد ايـن دارو بـه اسيدهاي صفراوي سبب افزايش سنتز اسيد هاي صـفراو ي از كلسترول در كبد مـي شـود . تخليـه كلـسترول كبـدي سبب افزايش فعاليت گيرنده LDL و برداشت كلـسترول LDL از پلاسما ميشود. ايـن دارو ممكـن اسـت سـبب افــزايش توليــد VLDL و در نتيجــه افــزايش غلظــت تــريگليــسريد، بــويژه در بيمــاران مبــتلا بــه زيــادي تريگليسريد خون شود . كـاهش اسـيد هـا ي صـفراوي در سرم و متعاقباً كاهش زيادي اسـيد هـاي صـفراوي كـه در بافتهاي پوستي قرار ميگيرند، خارش را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از مجـراي گـوارش جـذب نميشود. بطور كلي 1-2 هفته پـس از مـصرف ايـن دارو، غلظت كلسترول پلاسما كاهش مي يابد، ولي افت غلظـت كلسترول ممكن است تا يك سال ادامـه يابـد . اثركاهنـده خارش اين دارونيز 1-3 هفته پس از شـروع مـصرف دارو ظاهر ميشود. طول اثر كاهنده كلسترول خون 2-4 هفته و طول اثر ضدخارش آن 1-2 هفته پس از قطـع مـصرف دارو است.

هشدارها:

درموارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود انسداد كامل مجاري صفراوي يـا آتـرزي كامـل، يبوسـت، فنيل كتونوري عوارض جانبي : يبوست، سوزش سـردل، سـوء هاضـمه، تهوع يا استفراغ و درد معده از عـوارض جـانبي ايـن دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي ضـدانعقاد (مـشتقات كومـارين يـا ايندانـديو ن) ممكن است سبب افزايش اثر ضدانعقادي به علـت تخليـه ويتـامين K شــود، ولــي كلـستيرامين ممكــن اســت بــا داروهاي ضـدانعقادي در مجـراي گـوارش پيونـد يافتـه و سبب كاهش اثر آنها شود. كلستيرامين ممكن است نيمـه عمر ديگوكسين را در صورت مصرف همزمان كاهش دهد . مــصرف همزمــان مــدرهــاي تيازيــدي، پنــيســيلين G خوراكي، پروپرانولول و تتراسيكلين هاي خـوراكي بـا ايـن دارو ممكن است سبب كاهش جـذب ايـن دارو هـا شـود . مصرف همزمـان كلـستيرامين بـا هورمـون هـاي تيروئيـد ممكن است اثـر هورمـون هـاي تيروئيـد را كـاهش دهـد . كلستيرامين با وانكومايسين خوراكي پيوند يافته و غلظت آن را در مدفوع و درنتيجه اثرضـدباكتريايي آن را كـاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود. 

2- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

3- اين دارو قبل از مصرف، بايد با مايعات مخلوط شود.

4- درطول مصرف اين دارو، رعايت رژيم غـذايي ضـروري است.

5- در طول مصرف اين دارو، مراجعـه مـنظم بـه پزشـك توصيه ميشود.

6- ازمصرف ساير دارو ها بـدون مـشورت بـا پزشـك بايـد خودداري شود.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك تمـاس گرفتـه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا چهارگرم يك يا دو بار در روز قبـل از غــذا مــصرف مــيشــود. بــه عنــوان مقــدار نگهدارنــده، 8-24 g/day در 2-6 مقدارمنقسم مصرف ميشود.

كودكان:

ابتدا 4 g/day در دو مقدارمنقسم و به عنوان مقدارنگهدارنده 8-24 g/day در دو يا چندمقدارمنقـسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Powder for Suspension: 4 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد