هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سـيس اتراكوريـوم(CISATRACURIUM)

تعداد بازدید : 1276

موارد مصرف :

سـيس اتراكوريـوم بـراي انتوباسـيون داخل ناي و ايجاد شلي عضلات در بيهوشي عمومي بـراي انجام جراحي و براي كمك به ونتيلاسـيون كنتـرل شـده استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو بلـوك كننـده عـصبي عـضلاني بوده و عمل خود را از طريق رقابت با استيل كولين بـراي گيرندههاي محل اتصال عصبي عـضلاني صـفحه انتهـايي حركتي انجام مي دهد. فلج عضلاني برگـشت پـذير بـوده و عمل طبيعي عصبي عضلاني مي تواند بـا افـزايش غلظـت استيل كولين در صـفحه انتهـايي حركتـي بـا اسـتفاده از داروهاي آنتيكوليناستراز تسريع شود. فارماكوكينتيك: متعاقب تجويز وريدي ، تحـت تجزيـه خود به خودي از طريق حذف هـوفمن قـرار مـي گيـرد و لودانوزين و ساير متابوليت ها را توليد مي نمايد. همچنـين توسط استرازهاي غير اختصاصي پلاسما هيدروليز استري ميشود. متابوليتها هيچ گونه فعاليت بلوك كننده عصبي عضلاني ندارند . اين دارو عمدتاً به صورت متابوليـت از راه ادرار و صفرا دفع ميشود.

 مـوارد منــع مــصرف:

 ايـن دارو در صـورت وجـود حساسيت مفرط به آن نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1-بيماراني كه اين دارو را دريافت مي نمايند، تنفس آنهـا تا زماني كه دارو غيرفعال شـود يـا اثـرات آن آنتـاگونيزه شود، ميبايستي تحت كنترل باشد.

 2-اين دارو در موارد زير با يد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود: نارسايي تنفسي، بيمـاري ريـوي، بيمـاران دهيدراتـه يـا بسيار بدحال، بيمـاران بـا اخـتلالات عـصبي عـضلاني و بيماران مبتلا به آسم.

 3-مقاومـت بـه اثـرات ايـن دارو در بيمـاراني كـه دچـار سوختگي هستند، ممكن است مشاهده شود.

 عوارض جانبي :

اثرات جانبي بلوك كننده هـاي رقـابتي عصبي عضلاني به طور ك لي مشابه هم مي باشـند (رجـوع به تك نگار آتراكوريوم ). تنها تفاوت در شـدت آزادسـازي هيستامين و اثرات جانبي قلبي عروقي مي باشـد كـه ايـن عوارض در مورد سيس آتراكوريوم به ندرت رخ مـي دهـد . اين دارو در مقادير مصرف، معمول فعاليت بلوك كنندگي قابل ملاحظه اي بر روي گانگليون هـا يـا سيـستم عـصبي واگ ندارد.

 تداخلهاي دارويي :

بلوك كننده هاي رقـابتي عـصبي عضلاني با داروهاي ضد آريتمي، ضد باكتري ، آنتـي كـولين استرازها، داروهاي ضدتشنج، آپروتينين، بنزوديـازپين هـا، مسدود كننده هاي گيرنده بتا ، سم بوتولينوم نوع A، مهار كننــــدههــــاي كانــــال كلــــسيم، گليكوزيــــدهاي قلبــي،كورتيكوســتروئيدها، مــدرها، بلــوك كننــده هــاي گـانگليوني، بيهـوش كننـده هـاي عمـومي، مـضعفهـاي سيستم ايمنـي، ليتـيم، بـي حـس كننـده هـاي موضـعي، نمكهاي منيزيم، مهار كننده آنـزيم مونـوآمين اكـسيداز، داروهاي مقلد سمپاتيك و گزانتين ها تداخل دارند.

 مقدار مصرف:

 بزرگــسالان: مقــدار اوليــه 150 mcg/kg و مقــدار نگهدارنده 30 mcg/kg هر 20 دقيقه ميباشد. كودكان: براي كودكان 1 ماهه و بزرگتـر ، مقـدار اوليـه 150 mcg/kg و در كودكـــان 2-12 ســـاله، مقـــدار نگهدارنده 20 mcg/kg هر 9 دقيقه ميباشد. اين دارو در بالغين و كودكان بالاي 2 سال ممكن ا ست از راه انفوزيــون مــداوم داخــل وريــدي بــا مقــدار اوليــه 3 mcg/kg/min و در ادامه با سـرعت mcg/kg/min 1-2 تجويز شود.

 اشكال دارويي :

Injection: 2 mg/ml (2.5 ml, 5 ml and

(10 ml

Injection: 5 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد