هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيس پلاتين - CISPLATIN

تعداد بازدید : 1609

موارد مصرف :

 سيس پلاتين در درمـان كارسـينوماي مثانه، تخمدان و بيضه مصرف مي شود. همچنين اين دارو در درمان كارسينوم هاي قـشر غـده فـوق كليـه، پـستان، رحم، دسـتگاه گـوارش، ريـه، پروسـتات، سـر و گـردن و تومـورهـاي germcell، نوروبلاسـتوما و اوستئوسـاركوما مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

سيسپلاتين مشابه عوامل آلكي له كننـده از طريـق ايجـاد اتـصال بـين رشـتههـاي DNA و نيـز RNA، در عملكرد آنها تداخل ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 سـيس پلاتـين بـه سـرعت از طريـق واكنشهاي غيرآنزيمي هيدروليز ميشود. از سد خـوني – مغزي براحتي عبور نمي كند. نيمـه عمـر آن حـدود يـك ساعت است . دفع آن عمدتاً كليوي است ولي پلاتين ناشياز هيدروليز دارو ممكن است تا 4 مـاه در بافـت هـا بـاقي بماند.

 هشدارها:

 1- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به نارسائي شـنوائي، بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

 2- اثرات سوء دارو بـر روي شـنوائي در كودكـان ممكـن است شديدتر باشد.

 3- طي مصرف دارو، ارزيابي نورولوژيك و ميزان شـنوائي بيمار بايد انجام شود.

 عــوارض جــانبي :

 كــم خــوني ثانويــه، نــوترو پني، ترومبوسيتوپني، سميت كليوي، افزايش اسيداوريك خون يـا نفروپـاتي ناشـي از اسـيداوريك و سـميت شـنوائي از عوارض شايع سيسپلاتين هستند.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان سيس پلاتـين بـا داروهاي سمي براي كليه يا سيستم شنوائي باعث تشديد عوارض جانبي دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1-انفوزيون وريدي مايعات به مقدار زيـاد هنگـام تجـويز سيسپلاتين، باعث كاهش سميت كليوي يا شنوائي ناشي از دارو مي گردد. همچنين افزايش ميزان ادرار قبل و طـي درمان با دارو، كمـك بـسيار زيـادي بـه كـاهش عـوارض جانبي دارو ميكند.

 2- انفوزيون آهسته وريدي سـيس پلاتـين طـي 1-5 روز كمتر باعث تهوع و استفراغ مـي شـود، ولـي تـاثيري روي ميزان بروز سميت كليوي يا شنوائي ندارد.

 3- براي جلـوگيري از سـميت كليـوي تجمعـي، توصـيه ميشـود مـصرف مجـدد دارو حـداقل 3-4 هفتـه بعـد از مصرف اوليه صورت گيرد.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg, 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد